Kľúčové slovo: Dlhopisy

Dlhopisy sú jedným zo základných pilierov moderného investovania. Dlhopis je dlžný cenný papier podobný zmenke. Veriteľ požičia dlžníkovi peniaze, za čo dlžník vystaví dlhopis, podľa ktorého má veriteľ právo získavať počas doby jeho platnosti úroky podľa dohody. Pri splatnosti dlhopisu dlžník vráti veriteľovi celú sumu peňazí spolu s poslednou splátkou úroku.

Dlhopisy slúžia ako spôsob prefinancovávania štátneho či korporátneho dlhu a sú základným segmentom finančného trhu. Dlhopisový trh je dokonca väčší ako trh akcií a komodít, no menší ako trh forexu. Na rozdiel od špekulatívneho obchodovania, trh dlhopisov slúži na dlhodobé investičné nákupy. Jedná sa preto o trh reálnych aktív a nie derivátov. Mnoho dlhopisov, aspoň tie najlikvidnejšie, je možné ale obchodovať aj špekulatívne pomocou futures, prípadne CFD a ETF.  

Okrem štátnych dlhopisov investori nakupujú aj korporátne dlžné cenné papiere. Niektoré z nich sú veľmi nízko rizikové (napríklad McDonalds) a iné sú vysoko rizikové – High Yields. Tie poskytujú vysoký výnos, no ich cena môže výrazne kolísať, čo je problémom v situáciách, keď  chce investor uzavrieť svoje pozície. Vtedy môže dosiahnuť vysoké straty.

Dlhopisy môžete obchodovať napríklad na platforme SaxoTrader

Články týkajúce sa kľúčového slova DLHOPISY:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.