Neúspešná aukcia

Počet čítaní: 1061
Vytlač do PDF


Bid-to-cover a neúspešná aukcia

Bežne fungovali aukcie dlhopisov relatívne stabilne, avšak v čase krízy hľadá kapitál bezpečné útočisko. Základom rozhodovania investorov komu svoje peniaze požičajú je dôvera, a práve tá je pozorne sledovaná a to nielen cez zmenu výnosov pri aukciách dlhopisov ale aj pri výške parametru bid-to-cover (BTC) alebo pomeru pokrytia ponuky.

Preto, keď sledujeme napríklad aukciu španielskych dlhopisov, tak v hodnotení úspešnosti prvé čo nás bude zaujímať je, ako vzrástol/klesol výnos a aký bol pomer pokrytia ponuky aukcie. V  predchádzajúcom príklade sme videli, že investori ponúkali štátu 1,2 mld. euro pričom štát akceptoval 1 mld. euro. Pomer ponuky k akceptovanému objemu tak bol 1,2/1,0 = 1,2.

BTC nad 1 znamená, že aukcia dopadla úspešne a štát si požičal toľko koľko chcel. Pre štát je však dôležité, aby bol pomer pokrytia ponuky taký vysoký ako je len možné. V takomto prípade si totižto požičia iba od investorov s najnižšími požiadavkami. Ideálnym pomerom je číslo 3 a vyššie, čo často dosahujú americké alebo nemecké aukcie. Naopak, bid-to cover tesne nad hodnotou 1 znamená, že štát musí chtiac-nechtiac akceptovať všetky ponuky investorov, a tak jeho náklady výrazne rastú.

Neúspešná aukcia

Platí teda, že čím je vyšší BTC, tým má štát nižšie náklady, čo je pre neho pozitívne. Nižšie BTC znamená, že investori nemajú veľký záujem o emisiu dlhopisov a požadujú vyššie výnosy. Najhorším možným variantom je, že BTC klesne pod 1.

Ak skončí bid-to-cover pod 1 znamená to, že záujem investorov o nákup dlhopisov je menší ako množstvo ponúkaných dlhopisov. Napriek tomu, že sa to nemusí zdať ako nič tragické, má to ďalekosiahle implikácie. Finančný trh je o dôvere a práve neúspešnou aukciou sa výrazne naštrbí dôvera investorov v politiku štátu. Tým mu dajú jasne najavo, že mu nedôverujú, že dokáže svoje záväzky splácať. Zlyhaná aukcia štátnych dlhopisov veľmi často znamená kolaps trhu dlhopisov danej krajiny. V tejto situácií už krajine nepožičia žiadny investor a ak je odsúdená na tlačenie dlhu pred sebou (tak ako v podstate všetky štáty), tak to vlastne znamená jej krach. Krajiny preto spravia všetko preto, aby ich aukcie neboli neúspešné.

Krach štátu

Štát sa dostane do krachu vtedy, keď nebude mať prostriedky na vyplatenie svojich dlhopisov. Vtedy nastupuje vyjednávanie, pretože takmer vždy sa nájde kompromis, že investori dostanú späť aspoň časť svojej istiny – nastáva reštrukturalizácia dlhu. Takže väčšinou investori neprídu o všetky svoje peniaze, ale iba o ich časť, čo sa nazýva „haircut“.

Haircut môže byť rôzny a závisí najmä od politickej sily bánk. Bežne investori stratia okolo 30% svojej istiny, ale napríklad v prípade Argentíny bol haircut až 70%. Reštrukturalizácia dlhu však môže mať aj iné formy ako napríklad odloženie splátok alebo iné kompenzácie. V každom prípade však ide o problematický proces a investor môže nakoniec skončiť až v Parížskom klube veriteľov.

Krach štátu však má najhorší dopad práve na danú krajinu, ktorá si už nedokáže na trhu požičiavať a chtiac-nechtiac musí spotrebovávať iba toľko, koľko dokáže zdaniť. Dôvera v takúto krajinu sa opäť buduje desiatky rokov.Dátum vytvorenia: 15.05.10 21:51

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.