Úvod do dlhopisov

Počet čítaní: 1438
Vytlač do PDF


Dôležitosť dlhopisov

Dlhopisy sú spolu s akciami najdôležitejšie investičné inštrumenty. V poslednej dobe sa však s rastúcou krízou suverénnych krajín  dostávajú do úplného centra pozornosti, a preto je dôležité správne pochopiť ich fungovanie, čo si chceme ukázať v dnešnom článku.

Dlhopis je cenný papier, ktorý predstavuje úver poskytnutý dlžníkovi. Dlžník sa na základe vydaného dlhopisu zaväzuje platiť veriteľovi pravidelné platby (kupón) vo vopred dohodnutej výške a to až do splatnosti dlhopisu. Väčšina dlhopisov má splatnosť od 2 až do 30 rokov a na konci tohto obdobia je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi istinu (nominálnu hodnota dlhopisu).

Štátne dlhopisy

Štátne dlhopisy sú hlavnou formou ako štáty získavajú úvery. Väčšina krajín funguje na základe deficitov verejných financií, keď štátne príjmy sú nižšie ako štátne výdaje. Tento deficit štát vykrýva prostriedkami, ktoré si požičia od investorov za relatívne nízky úrok a to najmä vo forme emisií dlhopisov. Štát tak získa úver a investor uloží peniaze relatívne bezpečne za malý výnos.

Nasledujúci obrázok ukazuje princíp fungovania dlhopisov, keď štát 1.5.2000 emituje (vydáva) nové 3-ročné dlhopisy v objeme 1 mld. eur za úrok 3%. Za tieto dlhopisy vypláca investorom každý rok kupón 30 mil. EUR (napríklad vždy na začiatku mája po dobu troch rokov). Na konci obdobia, 1.5.2003 vráti investorom požičanú istinu 1 mld. eur.

 

V konečnom dôsledku tak daňoví poplatníci zaplatia za tri roky štátnych deficitov úrok 90 mil. EUR. Pokiaľ ekonomika rastie, tak štát môže svoj dlh pomerne jednoducho splácať, avšak pokiaľ ekonomika nerastie, tak štát musí svoj dlh splatiť novým dlhom, pričom hrozí jeho akumulácia.Dátum vytvorenia: 15.05.10 21:34

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.