Finančný trh a jeho rozdelenie

Počet čítaní: 2806
Vytlač do PDF


Finančný trh je olejom súčasnej svetovej ekonomiky. Hospodársky rast je totižto závislý od úverov, ktoré ponúkajú finančné inštitúcie. Z tohto dôvodu existuje veľké množstvo subjektov a zároveň aj obrovské množstvo rôznych finančných inštrumentov. Na to, aby sme si spravili prehľad o finančných trhoch, pozrime sa na ich základné rozdelenie.

Reálne aktíva a deriváty

Celý finančný systém vznikol z trhu reálnych aktív. Pod ne zaraďujeme akcie a dlhopisy. Akonáhle chceme tieto finančné aktíva nakúpiť, potrebujeme mať veľkú hotovosť. Tieto aktíva totižto nakupujeme za ich plnú hodnotu, ktorá sa nazýva nominálna. Jednoducho, na nákup akcií za $100,000 potrebujeme mať na svojom účte $100,000.

Peňažný trh

Peňažný trh je základným finančným trhom. Na peňažnom trhu sa obchoduje alebo investuje do krátkodobých cenných papierov. K nim patria aj vklady obyvateľstva v bankách, termínované vklady, krátkodobé pokladničné poukážky vlád, komerčné cenné papiere podnikov alebo peňažné fondy finančných spoločností.   Všetky tieto produkty majú spoločné to, že ich splatnosť alebo doba, na ktorú sa peniaze požičiavajú, je menej ako jeden rok. Peňažný trh teda súži najmä na pokrývanie krátkodobého dopytu po peniazoch (zabezpečovanie likvidity).

Kapitálový trh

Na rozdiel od peňažného trhu, kapitálový trh zabezpečuje dlhodobé zdroje financovania (kapitál). Hlavnými záujemcami o financovanie sú vlády a firmy. Kapitálový trh sa delí na akciový a dlhopisový. Na akciových trhoch získavajú firmy kapitál emisiami nových akcií, na dlhopisových trhoch emisiami dlhopisov, čiže cenných papierov splatných v stanovený čas a so stanoveným výnosom. Na kapitálový trh prichádzajú investori so záujmom o dlhodobé investovanie, ktoré je pre firmy tou najdôležitejšou formou získavania investičného kapitálu.

Menový trh

Úplne odlišnú funkciu tvorí menový trh, na ktorom sa obchodujú svetové meny. Tento trh nazývame podľa anglického výrazu foreign exchange alebo skratkou forex. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať prevod kapitálu z jednej meny do druhej meny a tak podporovať jednoduchý globálny tok peňazí. Menové alebo devízové trhy tak zabezpečujú efektívne prelievanie zdrojov na miesta ich najväčšej potreby a potenciálne najvyšších výnosov. K tejto funkcií devízových trhov sa pridala aj funkcia špekulačná, keď veľká časť účastníkov tohto trhu neobchoduje s reálnym kapitálom ale iba špekuluje na predpokladaný pohyb tohto kapitálu.

Deriváty

Okrem obchodovania reálnych aktív, finančné inštitúcie postupne umožnili aj iný typ obchodovania – obchodovanie založené na marži, čiže maržové obchodovanie. Pri ňom je možné vykonávať transakciu iba na základe malej  zábezpeky - marže. Obchodovanie je tak možné s oveľa väčšími sumami, aké by si bežne mohol klient dovoliť.  

Trh derivátov je jednoznačne najväčším finančným trhom, ktorý niekoľko tisícnásobne prevyšuje svojou veľkosťou všetky ostatné trhy. Derivát je finančný inštrument, ktorý je odvodený od nejakého podkladového aktíva, napríklad od akcie, dlhopisu, menového trhu či komodity. Pohyb ceny derivátu teda súvisí s pohybom ceny základného aktíva. Súčasný finančný systém umožňuje budovanie derivátov z derivátov a tak vytvára veľké pyramídy, ktorých krach stojí za takmer všetkými finančnými krízami.Dátum vytvorenia: 02.12.12 15:46

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.