Deriváty a reálne aktíva

Počet čítaní: 3170
Vytlač do PDF


Hovorili sme, že základným kameňom súčasného finančného systému sú peňažné a kapitálové trhy a ich vzájomný tok z rôznych krajín umožňuje práve devízový trh. Tieto aktíva, ktoré majú hodnotu samé o sebe nazývame ako reálne aktíva. Medzi základné reálne aktíva zaraďujeme akcie, dlhopisy, komerčné papiere atď.

Z tohto základného kameňa finančného trhu sa vybudovala obrovská pyramída derivátov alebo finančných inštrumentov naviazaných na tieto inštrumenty. Výhodou derivátov je to, že na ich nákup nemusíme mať k dispozícií celý objem peňažných prostriedkov v nominálnej hodnote inštrumentu, čiže môžeme využívať „pákový efekt“, o tom si však povieme neskôr. Medzi základné deriváty radíme:

•    CFD
•    Futures
•    Opcie
•    Ostatné deriváty

CFD

Contracts For Difference alebo rozdielové kontrakty sú jedny z najjednoduchších derivátov. Už z názvu je zrejmé, že sa jedná o inštrumenty, ktorých cieľom je kopírovať cenu podkladových aktív. Podkladovým aktívom môže byť v zásade čokoľvek – devízový kurz, akcia, akciový index alebo burzová cena komodity. Ak obchodujeme CFD na akciu a samotná akcia sa pohne o 1 dolár, potom aj cena CFD sa pohne o jeden dolár. Hlavnou výhodou CFD je, že na ich obchodovanie nemusíme mať k dispozícií všetky peňažné prostriedky tak ako pri obchodovaní podkladového aktíva.

Futures

Futures alebo futurity sú základné deriváty pri obchodovaní najdôležitejších finančných inštrumentov. Futures je typ derivátu pomocou ktorého sa väčší investori špekulujú na pohyb ceny komodít, akciových indexov alebo iných finančných inštrumentov. Výhodou Futures na rozdiel od CFD je to, že sa obchodujú na burze.

Opcie

Opcie sú jedny z najzaujímavejších možností vstupovania do špekulatívnych pozícií, kde kupujúci opcie platí prémiu pomocou ktorej získava možnosť podieľať sa na raste alebo poklese ceny aktíva. Na druhej strane predávajúci opcie získava prémiu alebo peňažnú odmenu za to, že kupujúcemu opcie garantuje právo na zisk v prípade, že cena podkladového inštrumentu sa bude vyvíjať v smere predpokladu kupujúceho.

Ostatné deriváty


Medzi ostatné deriváty zaraďujeme najmä Swapy a Credit default swapy. Práve tieto dva inštrumenty sa podieľajú na tom, že na svete boli vytvorené deriváty vo výške niekoľkonásobku celkového svetového bohatstva.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 24.12.09 10:43

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.