Komoditné finančné nástroje - porovnanie

Počet čítaní: 1619
Vytlač do PDF


Nasledujúca tabuľka porovnáva komoditné inštrumenty:

Porovnanie komoditných nástrojov

  • Obchodovanie s pákou. Väčšina komoditných finančných nástrojov sú maržové produkty, čo znamená, že sa obchodujú na páku. Ich protiváhu tvoria ETF a ETC, čo sú nástroje, ktoré väčšinou páku nepoužívajú, aj keď niektoré môžu.
  • Úrok z držby. Predstavuje úrok za poskytnutie obchodného úveru pre maržové produkty v prípade ak je otvorená pozícia držaná dlhodobejšie (po uzatvorení dňa). Žiadny  z nami ponúkaných brokerov nemá úrokové poplatky a všetky ceny aj CFD sú odvodené od konkrétnych cien kontraktov futures.  
  • Komisné poplatky. Pri obchodovaní burzových produktov sa platia poplatky vo forme komisií, pri obchodovaní OTC produktov sa platiť nemusia, pričom zvýšený poplatok sa prejavuje v rozšírenom sprede. Tvorcovia trhu s derivátmi volia rozličné metódy ich spoplatnenia, pričom spravidla pokiaľ sa k nemu neviažu komisionárske poplatky sa poplatok prejaví v širšom sprede tohto derivátu ako u podkladového finančného nástroja, na ktorý je derivát naviazaný.
  • Vyšší spred. Pri inštrumentoch, kde sa neplatia komisie (napr. CFD) si broker prenáša poplatky za obchodovanie do širších spredov. 
  • Násobenie zisku a straty. Pri maržových finančných nástrojoch nepotrebujeme na otvorenie pozície kapitál v trhovej hodnote otvorenej pozície ale len časť v podobe marže (výška závisí od obchodných podmienok brokera alebo burzy), čím sa vyvoláva pákový efekt medzi reálnou výškou poskytnutého kapitálu v podobe marže a trhovou hodnotou finančného nástroja, ktorý sme otvorili. 
  • Obchodný horizont. Reálne aktíva sú pre krátkodobé špekulácie kapitálovo náročné no neviažu sa na ne žiadne dodatočné úroky z držania tohto aktíva čím sú nákladovo efektívnejším nástrojom práve pre dlhodobé investičné zámery a zároveň poskytujú investorom i ďalšie súvisiace práva. Túto istú výhodu majú aj kontrakty ETF. Maržové finančné nástroje naopak nevyžadujú vysoký kapitál a tak sú vhodnejším nástrojom pre krátkodobé špekulácie, zatiaľ čo pri ich dlhodobej držbe z nich úrok robí nákladovo neefektívnym finančným nástrojom pre dlhodobejšie investičné stratégie. 
  • Ďalšie inštrumenty. Okrem uvedených spotových inštrumentov môžeme na finančnom trhu obchodovať aj ďalšie deriváty odvodené od komodít a to najmä opcie na komodity.  (Pozn. momentálne však žiadny z brokerov, ktorých ponúka TRIM Broker, neposkytuje obchodovanie takýchto opcií). 

 

--image1--Dátum vytvorenia: 06.09.10 17:07

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.