Komoditné finančné nástroje

Počet čítaní: 1903
Vytlač do PDF


Komodity možno vo všeobecnosti označiť za substancie pochádzajúce z prírody, zeme alebo z priemyselných, poľnohospodárskych a iných procesov a činností. Obchodovanie s komoditami sa na finančných trhoch realizuje prostredníctvom finančných nástrojov v podobe derivátov. Najčastejšie využívanými finančnými nástrojmi na komodity sú:

Futures

Je základným a historicky prvým spôsobom obchodovania komodít. Futures sa obchodujú na organizovanej burze, kde sa stretávajú dve hlavné skupiny obchodníkov – hedžeri a špekulanti. Cieľom hedžerov je zabezpečiť sa proti prípadným nepriaznivým budúcim zmenám v hodnote ceny tej-ktorej komodity. Na druhej strane sú špekulanti skupinou, ktorá má záujem podstupovať riziko s cieľom dosahovania zisku. Veľká väčšina kontraktov Futures sa však nevyrovnáva fyzicky ale iba finančne.

Viac o kontraktoch Futures si povieme neskôr, dôležité je však vedieť, že sú to maržové produkty a na ich obchodovanie nám stačí zložiť menšiu zálohu. Kontrakty Futures majú výhodu nízkych vstupných poplatkov, avšak požadovaný väčší obchodný objem môže odradiť menších investorov. Nevýhodou obchodovania s Futures je exspirácia kontraktov, kedy každý takýto finančný nástroj automaticky skončí svoju životnosť vo vopred stanovený deň.

CFD

CFD predstavuje finančný nástroj Contracts for Difference, ktorého cena sa odvíja od trhovej ceny podkladového Futures kontraktu. Takéto CFD je produktom brokera a obchoduje sa ako OTC inštrument , t.j. mimo burzy. Výhodou CFD sú veľmi nízke objemy obchodov vhodné pre menších obchodníkov, nevýhodou je však často platenie väčších spredov a u niektorých brokerov aj úroky z otvorených dlhodobejších pozícií (u žiadneho z našich brokerov neplatíte úroky z otvorených pozícií). CFD je vhodným inštrumentom pre krátkodobé obchodovanie

ETF/ETC 

ETF (Exchange-Traded-Funds) a ETC (Exchange-Traded-Commodities) predstavuje burzovo obchodovateľný finančný nástroj, ktorého cena sa odvíja od ceny portfólia fondu ETF/ETC. Zmyslom týchto inštrumentov je ponúknuť investorom možnosť dlhodobého alebo špecifického investovania do určených komodít alebo komoditných košov. Komoditné ETF sa často skladajú z kontraktov Futures a iba niekoľko z nich investuje do držby reálnych komodít.

Niektoré z týchto nástrojov ponúkajú aj možnosť pákového efektu a to vo výške 2-3-násobnej páky. Niektoré z nich sú  tiež inverzné, čo znamená, že ich hodnota sa mení v opačnom smere ako sa mení hodnota príslušnej komodity. ETF a ETC sa používajú najmä pre dlhodobejšie investičné zámery.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 06.09.10 17:01

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.