Akciové finančné nástroje

Počet čítaní: 2025
Vytlač do PDF


Medzi akciové finančné nástroje patria reálne aktíva ako aj deriváty od nich odvodené, pričom každý z týchto finančných nástrojov nám prináša pri obchodovaní výhody i nevýhody. Reálnymi aktívami pri obchodovaní na akciovom trhu sú jedine akcie. Všetky ostatné nástroje sú deriváty. Medzi základné deriváty patria CFD na akcie, Futures na akciové indexy, CFD na akciové indexy  a ETF na akciové indexy.


Obchodovanie akcií


Akcie sú cenným papierom, s ktorým sú spojené práva podielu na zisku spoločnosti (dividenda), na likvidačnom zostatku spoločnosti, hlasovacie práva ako aj ostatné práva a povinnosti. akcie sa obchodujú na burze a obchodovanie s nimi tak podlieha jej pravidlám. Pre nákup určitého počtu kusov akcií je potrebný kapitál vo výške ich celej menovitej hodnoty vypočítanej ako súčin trhovej ceny  a počtu kusov akcií a to v mene domicilu príslušnej burzy. Obchodovanie s akciami je vhodné najmä pre dlhodobé investičné stratégie.


Akcie však môžeme obchodovať aj podobe derivátu - CFD na akcie. CFD predstavuje finančný nástroj Contracts for Difference, ktorého cena sa odvíja od trhovej ceny príslušnej akcie. Je najčastejšie produktom brokera a obchoduje sa ako OTC („Over The Counter“) inštrument. Na trhu existujú už i tzv. „Direct Market Access CFD“, ktoré  broker vyrovnáva priamo na burze ako obchod s reálnymi akciami. DMA CFD majú preto črty CFD (pákový efekt) ako aj akcií (prebehnú reálne obchody).


Obchodovanie akciových indexov


Samotné akciové indexy (Index Trackers) nie sú finančným nástrojom a predstavujú iba indexovaný kôš vybraných akcií z danej burzy (Napríklad Dow Jones 30 predstavuje vybraných 30 „blue chips“ spoločností). Index trackers sa nedajú obchodovať priamo ale iba pomocou derivátov, ktoré sú na ne naviazané. Akciové indexy sa dajú obchodovať v podobe týchto finančných nástrojov:

  • CFD na akciový index predstavuje finančný nástroj Contracts for Difference, cena ktorého sa odvíja od ceny akciového indexu („Index tracker“). Je produktom brokera a obchoduje sa ako OTC (Over The Counter) inštrument.
  • Futures na akciový index  predstavuje burzovo obchodovateľný kontrakt, cena ktorého sa odvíja od ceny akciového indexu („Index tracker“). Obchodovanie s Futures je vhodné najmä pre krátkodobé a strednodobé investičné stratégie, nakoľko exspirácie príslušných Futures trhov neumožnia investorom realizovať dlhodobú obchodnú stratégiu a ponúkaná páka svedčí skôr špekulantom. 
  • ETF na akciový index  predstavuje burzovo obchodovateľný finančný nástroj, ktorého cena sa odvíja od ceny portfólia fondu ETF. Toto portfólio môže byť zamerané buď na bežný akciový index alebo na vlastný akciový index odzrkadľujúci špecifický akciový sektor alebo región. Pri obchodovaní sa vyžaduje kapitál vo výške celej menovitej hodnoty vypočítanej ako súčin trhovej ceny ETF a počtu kusov a to v mene domicilu burzy, na ktorej je príslušné ETF prijaté na obchodovanie (identické s akciovým obchodovaním). Niektoré ETF fondy ponúkajú aj pákové investície o veľkosti 2-3 násobnej páky. 

 

--image0--Dátum vytvorenia: 06.09.10 15:19

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.