Saxo Akadémia: 2. Úvod k obchodovaniu akcií

Počet čítaní: 2112
Vytlač do PDF


Vitajte pri úvode k akciám. V tomto videu sa pozrieme na to, čo sú akcie, ich charakteristiky a ako sa môžu obchodovať.

Akcie sú takisto známe ako majetkové podiely. Akcia je podiel na vlastníctve spoločnosti. Ak niekto do spoločnosti vloží vlastné peniaze, označované aj ako vlastné imanie, nakúpením akcií tejto spoločnosti sa stáva akcionárom spoločnosti. Pretože akcionári vlastnia časť spoločnosti, majú isté práva, o ktorých si budeme hovoriť neskôr. Anglický termín „stock“ sa často používa na popis vlastníctva akejkoľvek spoločnosti, zatiaľ čo termín „shares“ zvyčajne predstavuje práva v konkrétnej spoločnosti.

Spoločnosť sa môže rozhodnúť kótovať svoje akcie na burze s cieľom zvýšenia likvidity a jednoduchšieho prístupu k novým zdrojom financovania. Akcie verejne obchodovaných spoločností sa obchodujú na burze, napríklad na akciovej burze NASDAQ alebo na Londýnskej akciovej burze (LSE) a niektoré spoločnosti majú svoje akcie kótované na viacerých burzách. Niektoré spoločnosti majú takisto rozdielne triedy svojich akcií s rozdielnymi výhodami. Tak ako aj väčšina iných aktív, cena akcie je výsledkom rovnováhy medzi ponukou a dopytom.

Ponuka a dopyt po určitej akcií sú ovplyvnené viacerými faktormi. Napríklad očakávaniami trhu o budúcich ziskoch spoločnosti. Populárna metóda na oceňovanie akcií je diskontácia očakávaných budúcich peňažných tokov použitím modelu diskontovaných peňažných tokov. S modelom diskontovaných peňažných tokov sa snažíte vypočítať aká je hodnota spoločnosti dnes na základe voľných peňažných tokov, ktoré spoločnosť v budúcnosti naakumuluje. Princíp tohto modelu je v tom, že hodnota spoločnosti zahŕňa všetky peňažné toky, ktoré môžu byť potenciálne dostupné pre investorov v budúcnosti. Diskont z tejto hodnoty peňažných tokov sa aplikuje preto, pretože hodnota peňazí v budúcnosti je menšia ako hodnota peňazí v súčasnosti.

Tu je jednoduchý príklad, ako tento model funguje v praxi: Máte priateľa, ktorý vám ponúka, že vám dá 1,000 euro dnes alebo 1,000 euro o rok. Je pravdepodobné, že by ste tých 1,000 euro prijali dnes, pretože ich môžete investovať a získať 5% výnos, z čoho budete mať o rok 1,050 euro. Tým pádom 1,050 euro, ktoré by ste za rok nadobudli, má dnes hodnotu 1,000 euro A preto diskontovaná hodnota 1,050 euro je 1,000 euro. Ak by ste použili túto kalkuláciu na odhad všetkých budúcich výnosov spoločnosti, môžete sa dopracovať k veľmi dobrému odhadu súčasnej hodnoty spoločnosti.

Ďalší spôsob pre oceňovanie akcií je použitím porovnávacích násobkov za účelom porovnania akcií dvoch spoločností z rovnakého odvetvia. Najznámejším príkladom je pravdepodobne metóda pomeru ceny k zisku (P/E). Na jeho použitie jednoducho vydelíte súčasnú trhovú hodnotu akcií spoločnosti ziskom spoločnosti na jednu akciu za posledných 12 mesiacov.

Základné predpoklady a očakávania súvisiace s akciami sa neustále menia, takže keď sa účastníci trhu dostanú k novými alebo dodatočnými informáciami o spoločnosti, spôsobujú kolísanie ponuky a dopytu po akciách a preto aj kolísanie ceny akcií. Najčastejšie sa bežné akcie obchodujú ako dlhá pozícia, čo znamená, že kupujete akcie v očakávaní, že cena akcií bude v budúcností rásť. Opakom dlhej pozície je „obchod na krátko“, čo znamená, že môžete získavať na klesajúcej cene. Obchodom na krátko si požičiavate akcie od jednotlivcov alebo od inštitúcií, ktoré ich vlastnia a predáte ich s očakávaním, že ich môžete v budúcnosti kúpiť späť za nižšiu cenu. Obchod na krátko môže byť uskutočnený cez CFD na akciu. Viacej si o nich vysvetlíme vo videu „Úvod k CFD“.

Náklady spojené s obchodovaním s akciami predstavujú komisie a v niektorých prípadoch daň alebo kolkovú daň, ktoré sa platia miestnym orgánom. Väčšina európskych a ázijských búrz počíta komisie ako X percentuálnych bodov z nominálnej hodnoty obchodu, kde je však stanovená určitá fixná minimálna hodnota. Na severoamerických burzách platíme X centov za akciu, kde je tiež stanovená istá minimálna hodnota.

Jedným z benefitov obchodovania akcií prostredníctvom niektorých brokerov je, že môžete použiť svoju pozíciu na akciách ako zábezpeku pre obchodovanie na maržu. Viacej si o tom povieme v ďalšom videu. Všetky akciové inštrumenty sú ohodnotené od 1 po 8. Toto hodnotenie je podobné hodnotiacemu systému používanému pri jednotlivých CFD alebo CFD sledujúcich akciové indexy. Hodnotenie odzrkadľuje aká veľká časť hodnoty pozície môže byť použitá ako kolaterál.

Korporátna udalosť nastáva, keď sa spoločnosť rozhodne zmeniť podmienky pre svoje akcie. Ako vlastník akcie máte právo zúčastniť sa rôznych druhov korporátnej udalosti. Jednou z najčastejších je rozdelenie akcie. Rozdelením akcie na dve alebo viac akcií spoločnosť zvyšuje počet dostupných akcií a znižuje hodnotu jednej akcie. Emisia akcií nastáva, keď chce spoločnosť zvyšovať úroveň svojho financovania vydaním nových akcií. Vyplatenie dividend nastáva, keď sa spoločnosť rozhodne vyplatiť časť ziskov svojim akcionárom.Dátum vytvorenia: 22.06.15 16:29

Dátum aktualizácie: 22.06.15 16:31

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.