Saxo Akadémia: 8. Futures

Počet čítaní: 2244
Vytlač do PDF


Vitajte pri úvode ku kontraktom futures. V tomto videu sa pozrieme na to, čo je kontrakt futures, jeho hlavné výhody a ako ho využiť pri obchodovaní.

Kontrakty futures umožňujú obchodovať širokú škálu trhov, zahŕňajúc akciové indexy, poľnohospodárske plodiny, ropu a energie, základné kovy, vzácne kovy, dlhopisy, krátkodobé úrokové sadzby, mäso, soft komodity a forex - a to všetko na živých trhových cenách.

Futures kontrakt predstavuje štandardizovaný kontrakt medzi dvoma stranami – ide o dohodu o výmene určitého aktíva štandardizovanej kvality a množstva, za cenu dohodnutú dnes – cenu futures s dodávkou v dopredu určený dátum v budúcnosti – v deň dodania.

Tieto kontrakty sa obchodujú na burze futures. Strana, ktorá súhlasí s nákupom podkladového aktíva v budúcnosti – nákupca kontraktu, označuje sa ako “long”, a strana ktorá súhlasí s predajom tohto podkladového aktíva v budúcnosti – predajca kontraktu, označuje sa ako “short”. Táto terminológia odzrkadľuje očakávania oboch strán – nákupca dúfa alebo očakáva, že cena podkladového aktíva a tým aj cena kontraktu vzrastie, zatiaľ čo predajca dúfa alebo očakáva, že cena klesne.

V mnohých prípadoch nie je podkladovým aktívom kontraktu futures len tradičná komodita. Pri finančných futures môže byť podkladovým aktívom mena, cenný papier, nehmotné nástroje a referenčné hodnoty ako akciový index alebo úroková sadzba. Keďže kontrakty na futures špecifikujú, že obchod sa uskutoční v budúcnosti, úlohou burzy futures je zastávať úlohu sprostredkovateľa a minimalizovať riziko bankrotu zúčastnených strán. Pre minimalizovanie kreditného rizika voči burze, musia obchodníci zaplatiť maržu alebo záruku splnenia kontraktu, ktorá je zvyčajne 5-15% z hodnoty kontraktu. Pre minimalizovanie vzájomného rizika medzi obchodníkmi sú obchody vykonané na regulovanej burze garantované zúčtovacou inštitúciou. Existujú dva typy marží: prvá je počiatočná marža, ktorá iniciuje futures pozíciu a druhý typ je udržiavacia marža, ktorá pozíciu udržuje.

Kontrakty futures zaisťujú svoju likviditu tým, že sú vysoko štandardizované - existuje viacero elementov ich štandardizácie. Po prvé, podkladové aktívum alebo inštrument kontraktu futures je jasne vymedzený - či už ide o barel ropy crude oil až po krátkodobé úrokové sadzby. Kontrakt bude rovnako obsahovať spôsob vyrovnania - či už finančné vyrovnanie alebo vyrovnanie s fyzickou dodávkou a množstvo jednotiek podkladového aktíva na jeden kontrakt. Napríklad to môže byť nominálna hodnota dlhopisov, fixné množstvo barelov ropy, jednotiek cudzej meny alebo objem vkladu, na ktorý sa obchoduje krátkodobá úroková miera.

Ďalej bude kontrakt futures potvrdzovať menu, v ktorej je kontrakt kótovaný. Takisto bude vymedzovať kvalitu dodávaného aktíva – v prípade fyzických komodít bude kontrakt vymedzovať nie len kvalitu podkladového tovaru, ale aj spôsob a miesto dodávky. Napríklad kontrakt na ropu Nymex Light Sweet Crude Oil bude vymedzovať akceptovateľný obsah síry a American Petroleum Institute vymedzí hustotu ropy ako aj „pricing point“, čo je miesto kde musí prísť k dodávke. A nakoniec, kontrakt na futures stanovuje mesiac dodávky, posledný dátum obchodovania a „commodity tick“ – čo je minimálne množstvo fluktuácie danej komodity a maximálnu prípustnú cenovú fluktuáciu.

Ako obchodník pravdepodobne nebudete chcieť fyzickú dodávku podkladového aktíva v čase jeho exspirácie, takže bude dobré, ak si zaznačíte dátum exspirácie a dátumy “first notice” všetkých kontraktov futures, ktoré držíte, a uistíte sa, že kontakty uzatvoríte v ten správny deň a spôsobom, ktorý vám priblížime neskôr. „First notice“ je dňom, kedy investor, ktorý nakúpil kontrakt futures, môže byť požiadaný, aby prevzal fyzickú dodávku podkladovej komodity kontraktu. Ak je dátum first notice pred dátumom exspirácie kontraktu, potom musí byť pozícia uzatvorená deň pred dátumom first notice. Ak je dátum exspirácie skôr ako dátum first notice, pozícia nesmie byť uzatvorená neskôr ako v deň expirácie.

Primárnym účelom trhu s futures je umožniť tým, ktorí chcú riadiť cenové riziko – hedžerom, transferovať toto riziko na tých, ktorí sú ochotní riziko podstúpiť – na špekulantov, za možnosť zisku. Obchodovanie s kontraktmi futures má dve hlavné výhody. Páka – je pomer hodnoty investície k množstvu kapitálu potrebného na kúpu alebo predaj daného aktíva. Napríklad, ak musíte zaplatiť plnú sumu pri kúpe aktíva, potom nepoužívate žiadnu páku. Na druhej strane, ak musíte pri kúpe aktíva zaplatiť len malú časť z jeho celkovej hodnoty, v takom prípade je páka veľká. Futures sú aktíva s vysokou pákou, keďže pri ich kúpe musíte zaplatiť len časť z celkovej hodnoty označovanej ako marža.

Špekulanti, inými slovami obchodníci, na seba preberajú riziko, ktorému sa hedžeri snažia vyhnúť, s cieľom možného zisku. Nemajú totižto žiadny obchodný záujem o podkladové komodity a sú motivovaní čisto len z dôvodu potenciálneho zisku. Špekulanti majú na trhu s futures veľmi dôležitú úlohu, pretože premosťujú medzeru medzi kupujúcimi a predávajúcimi s obchodným záujmom, – bez nich by bol trh menej likvidný, menej efektívny a omnoho volatilnejší. Špekulanti s futures vstupujú buď do dlhej pozície keď veria, že cena podkladového aktíva pôjde hore. Do krátkej pozície vstupujú ak veria, že cena podkladového aktíva bude klesať. Producenti, výrobcovia a portfólio manažéri môžu trh s futures využívať na hedžovanie rizika ceny komodít, ktoré chcú nakúpiť alebo predať a to s cieľom ochrániť svoju ziskovú maržu. Spoločnosti využívajú “long hedge” na uzamknutie ceny surových materiálov, ktoré chcú v budúcnosti nakúpiť.

Na uzamknutie predajnej ceny produktu, ktorý chcú v budúcnosti predať sa používa “short hedge”. Teraz predpokladajme, že investor sa v septembri domnieva, že index EuroStoxx 50 narastie o 10% počas najbližších pár mesiacov. Namiesto nákupu 50 akcií, z ktorých sa index Eurostoxx50 skladá, kúpi kontrakt na futures na index Eurostoxx50, ktorý exspiruje v decembri. Hodnota indexu je 3,200 a investor chce do tohto obchodu investovať ekvivalent ku €100,000. Množstvo kontraktov, ktoré musí nakúpiť si vypočíta nasledovne: Sumu investície €100,000 vydelí hodnotou indexu vynásobenú jeho hodnotou tiku - čo je 3,200 x €10. Výsledok je 3.12, čo znamená, že môže kúpiť 3 kontakty futures.

Takže investor nakúpi 3 Eurostoxx50 kontrakty na futures, ktoré exspirujú v decembri, pri súčasnej hodnote indexu, ktorá je 3,200. Ale namiesto zaplatenia plnej hodnoty kontraktu – budúca hodnota vynásobená hodnotou tiku, čo je 3,200 x €10 = €32,000 - investor musí zaplatiť len počiatočnú maržu v hodnote €2,271 alebo teda 7.09% nominálnej hodnoty na jeden kontrakt. Ak trh vzrastie o 10% na 3,520 investor zarobí €9,600. Výpočet tohoto zisku: 3,520 – 3,200 x €10 x 3 kontrakty = €9,600. Takže aj keby sa v toto našom príklade Eurostoxx50 pohol len o 10%, návratnosť investície je 140.91%. Takáto páka je možná pri relatívne nízkej marži – približne 7%, ktorú investor musí zložiť, aby mohol mať kontrolu nad plnou hodnotou indexu. Na druhej strane, ak trh prepadne o 10%, investor príde o €9,600.Dátum vytvorenia: 08.09.15 14:23

Dátum aktualizácie: 08.09.15 14:26

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (2)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.