[comod_WEATHER] Vysvetlivky

Počet čítaní: 1540
Vytlač do PDF


Comod_WEATHER má za cieľ informovať o výhľade počasia (hlavne zrážok) v hlavných produkčných oblastiach rôznych plodín. Produkcia plodín sa často rozkladá do viacerých krajín, ktoré sú rozmiestnené po celej planéte. Práve preto môžu byť rôzne krajiny pestujúce tie isté plodiny v tom istom čase v inej fáze pestovateľského cyklu. Zatiaľ čo na severnej pologuli je zima a v zemi nie je takmer nič (možno okrem ozimnej pšenice), južná pologuľa môže mať leto, prípadne prípravu na žatvu.

Najväčšou hrozbou pre plodiny je väčšinou nedostatok zrážok, ktorý poľnohospodári nemusia byť schopní kompenzovať umelým zavlažovaním. Práve na možné riziká vyplývajúce zo sucha sa tento report bude zameriavať.

Do prehľadu sa dostali producenti základných plodín ako sú pšenica, kukurica a sója a tiež niektorých ďalších plodín ako sú bavlna, káva či cukor (či už cukrová trstina alebo cukrová repa). Podmienkou, aby sa krajina dostala do prehľadu je to, aby bola v produkcii, importe či exporte medzi najväčšími tromi hráčmi na trhu (merané podielom na svetovej produkcii, importe či exporte). Väčšinou sa tieto krajiny kryjú (vysoký podiel na produkcii väčšinou prichádza s vysokým podielom na exporte či importe). Nastali aj výnimky (častou ňou bola Čína), že krajina mala veľkú produkciu, ale takmer nijaký zahraničný obchod s touto plodinou. V tom prípade sa do prehľadu nedostala, pretože počasie u nej nemá nijaký vplyv na svetové trhové ceny (čo si vypestuje, to aj spotrebuje). Vychádzam z predpokladu, že pokiaľ má krajina vysoký import a zároveň aj vysokú produkciu, môže poškodenie úrody počasím vyvolať tlak na vyšší import. Ak za daných okolností nerastie úroda niekde inde, zásoby klesajú a cena rastie. Pokiaľ krajina nemá veľkú produkciu, ale len vysoký import, v prehľade ju nenájdete. Pretože v tom prípade počasie u nej nehrá rolu. Avšak ak má krajina veľkú produkciu a zároveň veľký export, môže poškodenie úrody vyvolať znížene exportu. A to je opäť tlak na cenu v smere nahor.

Údaje čerpám od ministerstva poľnohospodárstva USA (USDA), na základe ktorého som zistil, kde a kedy sa úroda seje a žne. V prehľade teda nájdete produkčné oblasti a zároveň obdobie, kedy je úroda vystavená zlému počasiu. Obyčajne to býva medzi sejbou a žatvou a najcitlivejšia je úroda posledné týždne pred žatvou, kedy sa rozhoduje o tom, aká kvalitná bude. Do toho sú pripojené predpovede počasia podľa National Oceanografic and Atmospheric Administration (NOAA). Tento zdroj poskytuje výhľad zrážok na dva týždne dopredu prepočítaný na sezónny normál. Farebné mapy ukazujú, kde sa očakávajú slabé, kde normálne a kde silné zrážky. Pridanou hodnotu tohto reportu je, že tieto dva zdroje informácií sú prepojené do jedného jednoduchého obrázka, kde vidíte, kam sa máte pozerať, kedy sa tam máte pozerať a aký je tam výhľad počasia. Slabší výhľad zrážok v čase, kedy úroda zreje na poliach môže vyvolať obavy o úrodu a tlak na cenu vyššie. Výhľad dobrej úrody a k tomu dobrých zrážok môže tlačiť ceny nižšie.

Aktualizácia na verziu 1.1 od októbra 2015 prináša prehľad globálneho pestovateľského kalendára v jednej tabuľke aj spolu s prehľadom o tom, aký má krajina podiel na produkcii, importe a exporte. Zároveň som zjednodušil prepojenie údajov o produkčných oblastiach s výhľadom počasia, takže vývoj budem vedieť sledovať častejšie a reagovať promptnejšie na prípadné zmeny počasia a s toho vyplývajúcich rizík.Dátum vytvorenia: 26.10.15 13:07

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.