Výstupy z obchodov sú kľúčové

Počet čítaní: 1781
Vytlač do PDF


Toto je štvrtá kapitola z publikácie Tvorba a použitie automatizovaných obchodných stratégií. Predchádajúce kapitoly nájdete tu: Prvá kapitola, druhá kapitola a tretia kapitola

Bez takmer akýchkoľvek výhrad môžeme vyhlásiť, že správne umiestnenie stopov a objednávok na výber zisku tvorí jadro dobre vyvinutej obchodnej stratégie.

Vstup do pozície alebo generovanie vstupov do pozície využívaním automatizovanej stratégie je obvykle tá jednoduchšia časť.

Ďalej však prichádza ťažšia a kľúčová časť automatizovaného obchodu – správne nastavenie výstupov na uzatvorenie obchodu s pozitívnym výsledkom. Všimnite si, že sme spomenuli „pozitívny výsledok“ a nie „ziskový obchod“. Veľmi často sú totižto výstupy úspešné aj keď dochádza pri obchode ku strate. Správny výstup z pozície totižto limituje úroveň straty na prijateľnú úroveň. Systém tak môže byť postupom času výnosný bez toho, aby generoval vysoké percento ziskových obchodov, ak sú neodvratné straty správne zmenežované.

Stopy a cieľové zisky, ktoré vychádzajú z aktuálnych trhových dát a pohybov cien, alebo také, ktoré sa automaticky prispôsobia pohybom na trhu, sú najefektívnejšími nástrojmi money-manažmentu. Schopnosť stratégie automaticky posunúť ochranné stopy na základe dosahovania cieľových ziskov je pre ďalšiu výkonnosť systému kritická.

Veľa automatizovaných obchodných programov vstupuje do pozície s viacerými kontraktmi alebo podielmi a potom škáluje tieto pozície na dopredu stanovených cieľových ziskoch. Tieto cieľové zisky môžu byt buď umiestnené dynamicky ako funkcia súčasných trhových podmienok alebo môžu byt nastavené využívaním optimalizácie stratégie, o ktorej sme si už hovorili.

Obrázok 13

Obrázok 13 ilustruje naprogramovanú stratégiu, ktorá otvára každú novú pozíciu so 4 kontraktmi. Keď sa trh pohne v smere pozície, prvý kontrakt je vyrovnaný na úrovni cieľa 1, potom ďalší kontrakt na cieli 2 a nakoniec cieľový zisk 3 uzatvorí tretiu jednotku. Posledná časť pozície je vyrovnaná vtedy, keď sa situácia zvráti. Vo všetkých týchto prípadoch sa stop posúva automaticky, čím sa redukuje riziko pozície pri každom dosiahnutí cieľového bodu.

Odhliadnuc od toho, aký spôsob sa použil na umiestnenie týchto cieľov, vždy je výhodou, ak sa pri dosahovaní našich cieľových bodov postupne a správne redukuje momentálna úroveň stop-lossu. Systémy budú často posúvať ochranné stopy na nulovú úroveň (breakeven) prípadne do lepšej pozície, pokým je výrazná časť pôvodnej pozície stále otvorená.

Obrázok 14

Graf na obrázku 14 ilustruje dvojnásobný obchod na nákup (buy), kde po dosiahnutí naprogramovaného cieľového bodu nastane výstup z jednej pozície a pre druhú pozíciu sa stop automaticky posunie na úroveň bodu zvratu (breakeven).

Automatizovaný dynamický pohyb stopu môže nakoniec priviesť stratégiu do bezrizikového prostredia – dosiahne sa dostatočný zisk prostredníctvom pôvodných cieľových bodov na to, aby celý obchod nebol stratový, zatiaľ čo horná hranica zostáva otvorená, ak by sa trh hýbal nami požadovaným smerom. Úpravy automatizovaných stopov sú jednou z veľkých výhod automatizovanej stratégie – aj keď všetky tieto zmeny môžu byt urobené aj manuálne, presnosť a správne načasovanie týchto zmien môže byť predmetom potenciálne katastrofálnych nepresností najmä pri rýchlo sa meniacich trhoch.

Money-manažment je kritickou súčasťou každého štruktúrovaného obchodného plánu – Kenny Rogers nie je jediný, kto musí vedieť „kedy držať a kedy zložiť“. Denné ciele a denné stopy zachránili mnoho obchodníkov od úplného vybielenia ich účtov. Nanešťastie, povaha ľudskej osobnosti má tendenciu sa nazdávať, že „iba jeden ďalší obchod ma určite vyvedie zo všetkých strát daného dňa“ – toto presvedčenie často zarezonuje v mysli manuálneho obchodníka. Ale v takom prípade to môže byť práve margin-call čo príde ako ďalšie.

Pomocou EasyLanguage v TradeStation je možné a zároveň veľmi jednoduché vytvoriť automatizované programy money-manažmentu pre váš systém. Pridanie tejto funkcionality môže virtuálne automatizovať vašu obchodnú disciplínu, ktorá je nevyhnutná v prípade každého seriózneho obchodníka.

V momente, keď je denný limit straty dosiahnutý, takýto program uzavrie všetky pozície a znemožní akýkoľvek ďalší obchod po zbytok dňa, týždňa či mesiaca.

Na druhej strane, podobný kód môže byt pridaný za účelom vytvorenia cieľového zisku pre akúkoľvek časovú periódu bez vážneho limitovania potenciálu vášho obchodného plánu. Vo viacerých mojich systémoch využívam program „equity out“ (obrázok 15), ktorý nastavuje spodnú hranicu zisku pre akýkoľvek časový horizont a keď je táto úroveň dosiahnutá, nastaví sa vlečúci stop na základe krivky majetku (equity curve) daného dňa. Týmto spôsobom môže obchodník uzamknúť ziskovú seansu, ale zároveň nechať otvorenú možnosť ďalšieho výraznejšieho zvyšovania zisku v danej časovej perióde. Systém môže ďalej dosahovať zisky a uzatvárať bude iba pozície, prípadne zastaví obchodovanie v daný deň, keď úroveň zisku poklesne o dopredu určenú dolárovú hodnotu z maxím svojho majetku.

Obrázok 15

Opäť, tieto stopy, cieľové body a iné úkony money-manažmentu je možné určite robiť aj manuálne, ale automatizovanie týchto procesov výrazne zvyšuje ich presnosť a správne načasovanie a takisto výrazne znižuje stres z obchodovania.

Zhrnutie

  1. Správne nastavenie výstupov z pozícií je najkľúčovejšou fázou celého vývoja stratégie.
  2. Škálovanie multi-kontraktových pozícií podporuje celkovú výkonnosť systému.
  3. Systematické posúvanie ochranných stopov spojené s dosahovaním cieľových hodnôt výrazne znižujú stres.
  4. Naprogramovanie rôznych rutín money-manažmentu podporuje disciplínu v oblasti riadenia strát – čo môže byť pre väčšinu obchodníkov náročné v prípade manuálneho riadenia.


Dátum vytvorenia: 24.04.15 11:08

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (2)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.