Čo je to automatizovaná obchodná stratégia?

Počet čítaní: 2294
Vytlač do PDF


Prvá kapitola z PDF knihy "Navrhovanie a používanie automatizovaných obchodných stratégií".

Prečo ju používať?

Automatizovaná obchodná stratégia je vytvorená obchodníkom alebo programátorom, ktorý navrhne obchodný systém a následne tento systém zapíše do počítačového kódu s použitím programovacieho jazyka EasyLanguage, ktorý je zabudovaný v TradeStation. Výsledný program potom počíta a graficky znázorňuje na vašom grafe všetky obchodné rozhodnutia – vstupy, stopy, ciele, atď. Ak chcete, tento istý program môže zadávať objednávky na burzu, kde sa daný nástroj v reálnom čase obchoduje.

Predtým ako sa dostaneme k špecifikám obchodovania pomocou automatizovanej stratégie, poďme si objasniť rozdiely medzi „ručným“ a „automatizovaným“ obchodovaním.

Obchodovanie na manuálnej báze je pravdepodobne metóda, ktorú pozná a používa asi väčšina obchodníkov. Označuje sa aj ako ručné obchodovanie a ide o metódu, kde obchodník zhromažďuje rôznorodé dáta, či už fundamentálneho alebo technického charakteru a na základe analýzy týchto dát robí rozhodnutie na nákup alebo predaj. Napríklad, ak posledná štatistika zmeny počtu pracovných miest v USA (Non-farm Payrolls) má stúpajúcu tendenciu, výstavba nových domov je väčšia ako trh predpokladal, stochastická divergencia je pozitívna a hybnosť (momenum) prerazila nulovú líniu smerom nahor – v takom prípade by sa obchodník mohol rozhodnúť pre nákup indexu S&P500. Takýto obchod si však vyžaduje, aby obchodník dôkladne a individuálne analyzoval každý jeden z týchto faktorov, následne urobil rozhodnutie a manuálne „stlačil spúšť“.

Obrázok č.1

Obrázok č.1 je príkladom vytvorenia manuálneho obchodu s použitím štyroch technických indikátorov.

Po prvé, obchodník vidí, že hybnosť (angl. Momentum) - základný nástroj pre určenie trendu, je väčší ako nula a má rastúci charakter. Po druhé, že index relatívnej sily (angl. „Relative Strength Index“) je býčí, nad hranicou 50 a má takisto rastúci charakter. Tretí, ďalší nástroj pre určenie trendu, parabolický indikátor (angl. „Parabolic indicator“) sa nachádza pod cenou a je taktiež rastúci. A nakoniec vstup do obchodu je potvrdený prítomnosťou Kľúčového reverzného stĺpca na rast (angl. „Upside Key Reversal Bar“).

Na dokončenie tohto vstupu a úspešných ďalších vstupov v prípade rovnakej situácie v budúcnosti, obchodník musí počas obchodovania aktívne a intenzívne sledovať každý z týchto štyroch indikátorov.

Tí, ktorí v TradeStation využívajú možnosť úplnej automatizácie svojich technických obchodných postupov, umožňujú programom vytvoreným na platforme vykonávať všetky výpočty vzťahujúce sa na ich naprogramované obchodné nastavenie a následne vykonať obchod pomocou systému zadávania objednávok. Program sa dá navrhnúť aj tak, aby manažoval každý obchod a automaticky zadával ochranné stopy, vypočítaval a umiestňoval objednávky limit na cieľové zisky alebo vhodne upravoval vlečúce sa stopy, vždy keď je to nevyhnutné.

Obrázok č.2

Na obrázku č.2 je ten istý vstup do obchodu vygenerovaný pomocou neprogramovanej automatizovanej stratégie . Program presne identifikuje každý komponent (Momentum, RSI, Parabolic, a Key Reversal Up) a na skutočnom grafe umiestni šípku na nákup, akonáhle sú splnené všetky podmienky pre vstup do pozície. Ak obchodník spravil všetky nevyhnutné kroky potrebné pre úplnú automatizáciu procesu, obchod je ihneď automaticky umiestnený na burzu, a to bez potreby akýchkoľvek ďalších rozhodnutí obchodníka. Exekúcia obchodu je okamžitá a presná, a zbavuje obchodníka značnej časti námahy a stresu, ktorý je spojený s urobením takéhoto obchodu pri ručnom obchodovaní. Každý obchod je realizovaný na základe želaných nastavení obchodníka, čím sa výrazne eliminujú prípadné chyby pri obchodovaní na rýchlo sa meniacom trhu.

Výhody automatizovaného obchodovania

Výhod z používania automatizovanej stratégie je mnoho.

Hlavnou výhodou je, že všetky výpočty a analýzy komponentov obchodu, ktoré vytvárajú dané obchodné nastavenie, sú robené presne a tak isto vždy, keď sú podmienky pre obchod splnené. Navyše, ak je aktivované automatické obchodovanie, všetky obchody sú na príslušnej burze ihneď umiestnené, a tým je exekúcia obchodu rýchlejšia ako pri obchode vykonanom manuálne.

Automatizované obchodovanie umožňuje takisto súbežné obchodovanie na viacerých trhoch. Aj keď súbežne obchodovať je možné aj ručne, úsilie ktoré si to vyžaduje, je pri používaní automatizácie exponenciálne menšie.

Aj napriek tomu, že historické testovanie (back-test) je pri manuálnom obchodovaní možné prostredníctvom rôznych historických grafov, väčšina obchodníkov pokladá množstvo obchodných dát a grafov vytvorených back-testovaním za omnoho užitočnejšie. Dáta vygenerované týmto spôsobom môžu byť potom využité na presnejšie zadefinovanie želaných obchodných postupov.

V neposlednom rade, väčšina obchodníkov využívajúca automatizované stratégie si pochvaľuje výrazné zníženie stresu pri obchodovaní. Namiesto neustáleho vyhodnocovania situácie na trhu, hodnotenia otvorených pozícií a následných rozhodnutí, úloha obchodníka je redukovaná výhradne na sledovanie systému. Všetky vstupy a stopy obchodu sú riadené počítačovým programom, a tým je obchodník od týchto úkonov odbremenený.

Presnosť a účinnosť

Vytváranie objednávok je omnoho presnejšie, keď má počítač možnosť spracovať všetky dáta a následne ich vhodne porovnávať - najmä keď sa trh hýbe veľmi rýchlo. Jedna vec je formulovať stratégiu „offline“ a vykonávať simulované obchodovanie (paper-trading). Úplne iná situácie je obchodovať s reálnymi peniazmi naživo.

Napríklad, väčšina obchodníkov má tendenciu vyhýbať sa prijatiu straty aj v prípade, že je úplne zrejmé, že daný obchod ide zlým smerom. Presvedčenie „ak ešte chvíľu počkám, určite pôjde opäť v správnom smere“ priviedlo mnoho obchodníkov s menšími, prijateľnými stratami k zdrvujúcim úbytkom ich obchodného účtu. Automatizácia money-managementu odstraňuje z tohto procesu emócie a umožňuje obchodníkovi výstup z pozície , ktorý je logický, realistický a štatisticky dokázaný, a tým ochráni jeho kapitál.

Automatizácia taktiež výrazne zlepšuje účinnosť vstupov a výstupov z pozícií, keďže objednávky sú zadané doslova milisekundy po tom, akonáhle sú splnené všetky podmienky obchodného nastavenia. Práve to veľmi často spôsobuje rozdiel v snahe o vytvorenie presne takej objednávky ako chcete, pretože ručné potvrdenie objednávky trvá omnoho dlhšie, najmä vtedy, ak obchodník pred jej zadaním svoju objednávku viackrát kontroluje, len aby sa uistil, že všetko spravil správne.

Súbežné obchodovanie na viacerých trhoch

Obchodovať na viacerých trhoch súbežne je veľmi náročné aj pre skúsených obchodníkov. Obchodovať viacero inštrumentov naraz je možné, avšak psychické vypätie pri sledovaní niekoľkých indikátorov na jednotlivých grafoch súčasne môže pri obchodovaní viesť ku chybám, hlavne pokiaľ obchodujete na rýchlo sa meniacich trhoch. Pri využívaní efektívnosti výpočtov a exekúcií obchodov automatizovanej stratégie, obchodník má možnosť veľmi jednoducho obchodovať naraz viacero rôznorodých inštrumentov. Aj keď je zaiste aj napriek tomu nevyhnutné sledovať všetky aktívne grafy obchodovania, námaha vynaložená výhradne len na uistenie sa, že nedošlo k žiadnej chybe je oveľa menšia ako námaha, ktorú treba vynakladať pri neustálom sledovaní všetkých pohybov na viacerých grafoch.

Manuálny obchodník sa často „zamotá“ pri všetkých rozhodnutiach, ktoré musí spraviť predtým ako urobí finálne obchodné rozhodnutie. Veľa jednotlivcov sa pri komplexnej analýze obchodných plánov stratí v množstve informácií –„paralýza z analýzy“ už spôsobila pád nejedného inak dobrého obchodníka. Skvelé príležitosti sa tak môžu rozplynúť skôr ako by sa v správnom čase využili. Pri používaní automatizovaného obchodovania je častokrát prvým signálom pre aktiváciu obchodu vyplnenie objednávky. Pri automatizácií je priam nemožné, aby oneskorenie výpočtov akokoľvek ovplyvnilo zadanie obchodu v správny čas.

Testujte predtým ako začnete obchodovať

Nepochybne najväčšou výhodou automatizovanej stratégie je možnosť presne historicky otestovať akýkoľvek naprogramovaný obchodný systém. Aj napriek tomu, že výsledky testovania úspešnej stratégie vám stopercentne nezaručujú ziskovosť obchodovania, proces testovania je veľmi dôležitý pri vývoji programovaného systému. Možnosť overenia historických dát stoviek simulovaných obchodov dokáže rýchlo identifikovať situácie, ktoré boli prehliadnuté, rovnako ako aj chyby obchodnej stratégie, ktoré môžu byť opravené pred zahájením živého obchodovania.

Obrázok č.3

Každá jedna automatizovaná stratégia na konkrétnom grafe vygeneruje Report o výkonnosti stratégie (angl. „Strategy Performance Report“), ktorý obsahuje špecifické dáta pre daný systém na grafe.

Graf na predchádzajúcej strane ilustruje časť dát vygenerovaných v reporte, ktoré môžu byť použité na analýzu výsledku daného systému buď obchodníkom alebo vývojárom stratégie, ak by bol tento systém použitý pri obchodovaní na vybraných historických dátach poskytnutých grafom. Výsledky tohto reportu sú neoceniteľné pre hodnotenie produktivity systému. Tieto informácie môžu takisto poskytnúť indície o rôznych parametroch stratégie, ktoré potom môžu byť pozmenené, a tým zlepšiť profitabilitu pôvodného systému.

Na platforme TradeStation sa nachádza aj rozsiahla sekcia pomocníka (angl. „Help“), ktorá podrobnejšie vymedzuje rôzne kategórie dát z reportu. Nájdete tu aj vysvetlenie interakcií rôznych vlastností a metód stratégie a návrhy na ich modifikáciu.

Obrázok č.4

Ďalšou veľmi užitočnou funkciou reportu je automaticky vygenerovaná krivka vlastného majetku (angl. „Equity Curve Line“). Príklad je ilustrovaný na obrázku č. 4. Tieto grafy, ktoré sú jednak užitočné pri prvotnom vývoji systému, sú takisto veľmi dôležité pri hodnotení výkonu systému ktorý obchoduje so živými dátami. Porovnanie historického výkonu stratégie a výsledkov zo živého obchodovania môžu obchodníkovi pomôcť pri rozhodovaní sa o prípadných zmenách, ktoré by mohli byť pre systém nevyhnutné.

Aj keď je možné grafy vývoja cien skúmať manuálne a identifikovať obchody generované obchodným systémom, pri analýze výsledkov back-testu je okamžite zrejmé, že ľudské oko môže byť pri identifikovaní ziskových a stratových obchodoch veľmi selektívne.

Zvýšená testovaná presnosť získaná zo správne naprogramovaného systému môže jednoznačne predstavovať rozdiel medzi vhodnou stratégiou a stratégiou, ktorá len „dobre“ vyzerá.

Znižovanie stresu pri obchodovaní

Obchodovanie na živom trhu je stresujúce bez ohľadu na jednoduchosť či zložitosť obchodných postupov, skúseností obchodníka, veľkosti pozície, atď. Tiež veľa obchodníkov pokladá za zložité „stlačiť spúšť“ na vstup alebo výstup z obchodu – čo pridáva k stresu z tejto celej činnosti. Akonáhle obchodník získa dôveru k automatizovanému systému a dovolí systému, aby riadil väčšinu obchodov alebo dokonca všetky obchodné rozhodnutia, ktoré sú potrebné na vykonanie obchodu, veľká časť tohto stresu pominie. Aj keď táto vlastnosť automatizovaného obchodovania môže byt pre niekoho viac a pre niekoho menej dôležitá, faktom ostáva, že veľa obchodníkov by bolo úspešných, ak by sa jednoducho len držali svojich obchodných plánov. Často je to práve stres, ktorý bráni presnej a včasnej exekúcií obchodov podľa obchodného plánu. Mnohí veria, že je to práve zníženie stresu spojené s používaním automatizovaného obchodovania, ktoré má výrazný dopad na výsledok ich obchodného účtu.

Zhrnutie

  1. Medzi ručným a automatizovaným obchodovaním sú podstatné rozdiely.
  2. Počítačový program vie presne a rýchlo vypočítať a následne exekuovať obchodné nastavenia.
  3. Automatizované obchodovanie uľahčuje súbežné obchodovanie na viacerých trhoch naraz.
  4. Stratégiu je možné pred živým obchodovaním najskôr otestovať.
  5. Veľa obchodníkov pri používaní automatizovaného systému cíti výrazné zníženie stresu z obchodovania.


Dátum vytvorenia: 20.03.15 12:23

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (1)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.