Schopnosť 2: Rozvíjajte myseľ obchodníka

Počet čítaní: 2513
Vytlač do PDF


Toto je tretia časť z knihy Dômyslený obchodník o desiatich rozhodujúcich schopnostiach potrebných pre úspešné obchodovanie. Prvá časť a druhá časť.

Slovník American Heritage Dictionary definuje myseľ nasledovne: 1) Ustálený duševný postoj alebo dispozícia jednotlivca, ktorá predurčuje jeho reakcie a interpretácie rôznych situácií. 2) Náchylnosť alebo zvyk. Z tejto definície usudzujem, že postoj je zvyk. A keďže svoje postoje môžeme meniť, môžeme meniť aj svoje zvyky.

Predstavte si, že zvyky sú ako malé ryhy, ktoré môžeme robiť horúcim nožom do želatíny. Čím dlhšie myslíme na to isté alebo čím dlhšie robíme tie isté činnosti, tým hlbšie ich vrývame do svojej pamäte.

Doktor Ivan Pavlov spravil experiment, ktorý bol založený na kŕmení psov mäsom. Zakaždým, keď sa psy dostali do takej vzdialenosti, že ucítili mäso, začali slintať. V tom istom momente Pavlov prikázal svojmu asistentovi, aby zazvonil na zvonček. Psy po určitej dobe začali slintať už pri počutí zvončeka, pretože tušili, že dostanú mäso, avšak bez toho, aby ho cítili. V psychológií je tento jav známy ako „podmienený reflex.“

Každý obchodník musí mať v sebe zakorenené tieto štyri prejavy správania:

  1. Disciplína
  2. Trpezlivosť
  3. Objektívnosť
  4. Realistické očakávania

Teraz si priblížime každý jeden samostatne.

Disciplína

Dôležitosť disciplíny nemôžeme podceňovať. Disciplína je schopnosť obchodníka postupovať podľa svojho plánu. Keď si pripravíte svoj obchodný plán, budete čeliť neľahkej úlohe jeho realizácie a to podľa plavidiel, ktoré ste si stanovili pri jeho príprave. Keďže obchodovanie si vyžaduje určité disciplinované kroky, ako je napríklad prijatie stop-losov, je preto nevyhnutné, aby ste pripravili svoju myseľ tak, že bude odpovedať na signály, ktoré sa objavia. Častokrát obchodník dostane signál na stop- loss, ale neriadi sa podľa neho, pretože spätne prehodnotí to, čo si myslí, že sa na trhu stane. Mnoho nových obchodníkov jednoducho nevie znášať straty, a preto radšej veria, že trh sa otočí a pôjde v smere, ktorý bude pre ich pozície ziskový.

Mnohokrát sa trh odkloní od vašich plánov, a vy sa budete musieť rozhodnúť či podľa plánu postupovať alebo ho upraviť v závislosti od nových podmienok na trhu.

Z racionálneho hľadiska ste si vedomí toho, že by ste mali obchody uzatvárať podľa vášho plánu. Ale z emocionálneho hľadiska prevezme kontrolu nad vašimi rozhodnutiami niečo iné a vy sa uberiete zlým smerom.

Rýchle uzatváranie stratových pozícií, ale držanie tých ziskových je pre väčšinu anti-intuitívne. Mnoho neskúsených obchodníkov robí presný opak. Budú držať straty, ale zisky budú rýchlo vyberať.

Príčiny takéhoto typu správania pramenia v mentalite obchodníka. Obchodníci zastávajú názor, že vyberaním ziskov sa vyhnú bankrotu. A na základe toho tvrdia, že pri ziskoch je omnoho lepšie vyberať už aj malé zisky. Problém pri takomto prístupe je však v tom, že stačí, aby utrpeli čo i len jednu väčšiu stratu a tá môže zmazať všetky ich malé zisky.

Na druhej strane však veľa obchodníkov argumentuje tým, že jednoducho nemôžu príliš rýchlo obmedzovať svoje straty, pretože je nevyhnutné, aby dali svojim pozíciám príležitosť ísť v súlade s tým, čo si naplánovali. K takémuto záveru dospeli po skúsenostiach, keď rýchlo uzatvorili stratovú pozíciu a následne len sledovali, ako sa situácia otočila a pozícia sa stala ziskovou, pričom obchodník z toho nakoniec vyšiel ako stratový. Ak sa takáto situácia zopakuje viac ako jedenkrát, spôsobuje to to, že obchodník začne byť presvedčený, že je lepšie ponechať stratové pozície otvorené dlhšie.

Disciplína nie je procesom pozitívneho myslenia. Z racionálneho hľadiska každý vie, že sa musí držať svojho plánu. Prečo by ste sa inak zapodievali robením plánov, ak by ste nemali v úmysle sa ich držať? Disciplína je výsledkom podmienenej udalosti a ako ste videli pri Pavlovom experimente, podmienená udalosť je výsledkom určitého stále sa opakujúceho podnetu.

Problémom pri takomto podnete je, že naša myseľ prijíma opakovanie nesprávnych podnetov takým istým spôsobom ako prijíma tie správne. Ak neustále opakujete tie isté nesprávne činnosti, vaša pamäť bude podmienene reagovať na zlé podnety.

Disciplína je pri tvorbe a dodržiavaní vášho plánu nevyhnutná bez ohľadu na akékoľvek zmeny správania sa trhu. Disciplína pestuje disciplínu. Na začiatku je možno zložitejšie prekonať návyky, na ktoré ste náchylní, avšak po niekoľkých úspešných obchodoch, ktoré ste realizovali podľa svojich plánov, vaša myseľ si začne formovať nové návyky, ktoré budú posilňovať vaše správne obchodné schopnosti.

Ďalším zaujímavým faktom je, že podvedomie nedokáže rozlišovať medzi skutočnou a virtuálnou skúsenosťou. Skutočné alebo vizuálne dojmy, ktoré sú zachytené našimi zmyslami sa ukladajú v našej pamäti. Trénovaním správnych úkonov pri simulovanom obchode si dokážete osvojiť také isté spôsoby správania ako pri realizácií obchodu naživo. Ale opäť, pokiaľ si nacvičíte pri simulácií nesprávne kroky, svoju myseľ si „naprogramujete“ zlým spôsobom.

Problém však nie je len v tom, či pri obchodovaní myslíte na to či dodržujete disciplínu alebo nie, ide predovšetkým o to, aby ste boli schopní disciplínu zakotviť vo svojej mysli tak, že pri obchodovaní sa budete správať disciplinovane vždy.

Trpezlivosť

Ďalším dôležitým atribútom je „trpezlivosť“. Hovorí sa, že trpezlivosť ruže prináša. Avšak trpezlivosť predstavuje istú črtu ľudskej povahy. Niektorí ľudia sú prirodzene viac trpezliví ako iní. Obchodovanie si však vyžaduje, aby bol obchodník trpezlivý vždy – aby bol schopný vyčkať na tu správnu, najlepšiu príležitosť vstupu do obchodu.

Mnoho obchodníkov bude strach z premeškania príležitosti navádzať k tomu, aby na trh vstúpili ešte predtým, ako naozaj nastanú tie správne podmienky, ktoré im zaručia úspech. To, čo si mnoho obchodníkov neuvedomuje je, že trh neustále poskytuje nové príležitosti. Ak zmeškáte jednu, vždy príde ďalšia. Musíte byť len dostatočne trpezliví a počkať, keď budú podmienky na trhu v súlade s vašim plánom. Ak ale podmienky v aké dúfate nenastanú, jednoducho obchod nespravíte.

Takže ako sa naučíte byť trpezlivým? Trpezlivosť je vecou ustálenia a ustálenie je výsledkom opakovania. Pripravenie si plánu zohráva pri tomto procese kľúčovú úlohu. Ak sa pokúsite obchodovať len náhodne, nebude vaše správanie nijako „ukotvené“ a nebude mať žiadny smer. Následne sa začnete automaticky správať spôsobom, na ktorý ste boli náchylní, a to je často v rozpore s tým, čo viete, že by ste spraviť mali. Tak budete robiť obchody, ktoré môžu úplne zlikvidovať váš obchodný účet.

Zapamätajte si, váš plán vám nie len určuje smer, ktorým sa pri vstupoch a výstupoch z pozícií máte uberať, ale takisto slúži ako plán pre vašu myseľ a zahŕňa nevyhnutné kroky pre ustálenie mysle „dômyselného obchodníka“.

Objektívnosť

Tretím atribútom, ktorý je potrebné si „naprogramovať“ do mysle, je objektívnosť. Byť pri obchodovaní objektívnym je veľmi zložitým procesom. Koniec koncov, ste to práve vy, kto sa stane emočne naviazaný na svoje pozície, pretože ste to vy, kto rozhoduje čo, kedy a ako obchodovať.

Nikto nemá rád, keď sa mýli. Avšak byť objektívny znamená, že odsuniete na bok svoje ego a objektívne sledujete, čo sa na trhu deje. Ak sa dokážete naučiť odosobniť sa od toho, či máte alebo nemáte pravdu a že nemusíte nikomu nič dokazovať, potom máte šancu, že spravíte správne rozhodnutia, ktoré si manažovanie vašich obchodov vyžaduje. Musíte sa len sústrediť na to, čo sa na trhu naozaj deje a následne reagovať v zhode so scenármi, ktoré ste si určili pri plánovaní svojho obchodovania.

Ste to práve vy, kto je zodpovedný za „stlačenie gombíka“. Nemôžete obviňovať nikoho iného. A nemôžete viniť ani trh. Je to ako surfovanie na mori. Môžete obviniť more za to, že príde vlna a vy spadnete?

Mohli by ste tvrdiť, že more bolo príliš búrlivé a zhodilo vás, avšak realita je skôr taká, že ste neboli schopní objektívne zvážiť svoje schopnosti a to či naozaj ísť surfovať.

Mimochodom, „spadnúť“ kvôli vlne je súčasťou procesu učenia sa. Aj ten najlepší svetový surfer zo surfu občas spadne alebo ho zmetie vlna.

Byť objektívnym však znamená odosobniť sa od svojich emocionálnych reakcií zo strachu alebo chamtivosti. Ak máte pri obchodovaní strach, či už zo strát alebo z toho, že prídete o svoje zisky, potom určite nekonáte podľa svojho plánu a takisto nemáte tú správnu trpezlivosť a disciplínu.

Realistické očakávania

Posledným atribútom, ktorý si musíte osvojiť sú „realistické očakávania“. Mnoho nových obchodníkov sa nazdáva, že môžu začať s pár stovkami dolárov na svojich účtov a že z nich spravia tisíce každý mesiac.

Pointou realistických očakávaní je ujasniť si, čo je naozaj možné a čo je len pravdepodobné. Je pravdou, že niekedy sú obchody veľmi ziskové a že trh je naozaj „štedrý“ nad očakávania obchodníka. Na druhej strane je pravdou aj to, že väčšinu času sa trh prispôsobuje norme alebo sa vráti k strednej hodnote, najmä čo sa týka volatility. Tento proces môže eliminovať zisky a vytvárať veľké straty v prípade, že obchod nie je správne manažovaný alebo ak má obchodník nerealistické očakávania.

Ak ste realistickí, budete si vedomí limitácií svojich obchodov a spravíte všetko preto, aby ste ochránili svoje zisky pomocou techník risk-manažmentu, o ktorom si povieme viac v časti 7. Aj napriek tomu, že sa môžete naučiť zvyšovať šance vo váš prospech, vždy existuje riziko, že trh sa otočí proti vám. Niekedy sa môže stáť, že budete ziskoví, avšak kvôli tomu, že budete mať priveľké očakávania, dovolíte takejto pozícií prísť o zisk alebo dokonca budete svedkom toho, že začne byť stratová. Keďže všetci dobrí obchodníci chcú ponechať svoje ziskové pozície otvorené, budete musieť nadobudnúť schopnosť naslúchať a sledovať čo sa na trhu deje.

Obchodovanie je o predvídaní budúcnosti. Vy ako obchodník, sa budete snažiť odhadnúť čo prinesie budúcnosť a následne podľa toho konať. Keďže ale predvídanie budúcnosti nie je nič iné ako len špekulácia, je dôležité, aby ste sa naučili ako správne riadiť svoje „stávky“, ak budúcnosť neprinesie to, čo očkávate. To sú realistické očakávania.Dátum vytvorenia: 27.05.15 14:34

Dátum aktualizácie: 01.06.15 15:18

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (3)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.