10 rozhodujúcich schopností obchodníka

Počet čítaní: 4464
Vytlač do PDF


Toto je prvá časť z knihy Dômyslený obchodník o 10 rozhodujúcich schopnostich potrebných pre úspešné obchodovanie.

Môžeme povedať, že obchodovanie na finančných trhoch je umením a zároveň aj vedou. Inak povedané, obchodovanie je remeslo, ktoré si vyžaduje jednak talent a takisto aj tréning. Talent sa rozvíja prostredníctvom správneho tréningu. Správny tréning je však možný len ak to, čo robíte, aj milujete, a ste odhodlaní stať sa najlepšími.

Dúfam, že pomocou informácií v tejto knihe budete podnietení rozvíjať svoj talent prostredníctvom rozvoja desiatich schopností, ktoré si musí každý dômyselný obchodník osvojiť, aby mohol úspešne obchodovať na finančných trhoch.

Navyše, rovnako ako pri každom inom remesle, správny výber nástrojov zohráva veľmi dôležitú úlohu čo sa týka kvality výsledkov. Ani pri obchodovaní tomu nie je inak. Obchodovanie si vyžaduje, aby každý obchodník, ktorý obchoduje online, dobre rozumel svojej elektronickej obchodnej platforme a efektívne ju využíval.

Dômyselný obchodník má...

  1. Vášeň
  2. Myseľ obchodníka
  3. Jasne definované poslanie/cieľ
  4. Dostatočný kapitál na obchodovanie
  5. Znalosť trhu
  6. Dobre testovanú metodiku
  7. Správne zručnosti v oblasti risk-manažmentu
  8. Podrobný obchodný plán
  9. Natrénovanú exekúciu obchodov
  10. Odhodlanie uspieť

Úvod

Neexistuje obchodník, ktorý by mal za sebou výlučne len ziskové obchody. V istom momentne zažije každý aj stratové obchody. Ozajstnou výzvou pre obchodníka je však vyhrávať častejšie ako prehrávať. Ak je toho obchodník schopný, bude sa mu dariť. Na to, aby ste sa stali úspešným obchodníkom je ale dôležité pochopiť nie len umenie vyhrávať, ale rovnako aj prehrať.

Úspešný obchodník pri svojej práci uplatňuje znalosti a kreativitu. Jeho odborný prístup spočíva v objektívnom a logickom prístupe k obchodovaniu. Musí byť presvedčený o tom, že jeho metodika obchodovania je schopná opakovane dosahovať pozitívne výsledky. Kreativitu využíva pri intuitívnom vnímaní toho, čo sa deje na trhu, na ktorom obchoduje, a na vycítenie toho správneho času, kedy spraviť obchod a kedy je lepšie nechať ho tak. Tieto kvality obchodníka sa rozvíjajú prostredníctvom dôkladnej prípravy, tréningu, vytrvalosti a jeho vášne pre obchodovanie. Tréning kombinácie kreativity a znalostí pri obchodovaní bude zlepšovať schopnosti každého jednotlivca tak, aby sa stal skvelým obchodníkom. Aby ste mohli byť dobrým „remeselníkom“, musíte mať nápad a byť zanietení. Nemôžete sa báť vystaviť riziku, avšak musíte mať voči trhu dostatok rešpektu, aby ste zvládli správny risk-manažment. Obchodovanie si vyžaduje schopnosť podstupovať riziká. Avšak obchodovanie je viac než len to – je to schopnosť správneho riadenia rizika.

Život prináša mnoho rizík. Takmer vždy je práve ten, kto riskuje, tým, kto pravdepodobne aj uspeje. To, čo je však o riziku veľmi dôležité, je fakt, že riziko je akceptovateľné iba v prípade, že je aj merateľné. Ak vieme riziko zmerať, vieme ho aj správne manažovať. Úspech sa rodí práve pri akceptovaní rizika a jeho správnom riadení.

Skoro všetci obchodníci, či už amatérski alebo profesionálni, alebo ak chcete „nováčikovia“ a skúsení obchodníci, svoje rozhodnutia na obchod zakladajú na zhromažďovaní, dešifrovaní a posudzovaní informácií a dát, ktoré prichádzajú z celého sveta. Všetky tieto informácie z vonka zbierajú a šíria sprostredkovatelia, médiá, odborníci a znalci. Tieto zdroje informácií sa zaväzujú informácie oznamovať a v niektorých prípadoch, takisto aj vyjadrovať svoje názory. Ľudia zvyknú takéto informácie akceptovať ako vecné. Avšak často sú ich názory subjektívne alebo si môžu navzájom protirečiť. Takýto „zmätok“ informácií je spôsobený tým, že každý môže mať svoj vlastný názor na danú vec. Názory sa vždy formujú na základe vlastných úsudkov. Ľudia sú však presvedčení, že vždy robia logické rozhodnutia až do okamihu, keď musia naozaj „stlačiť spúšť“. Vtedy je ich rozhodnutie skoro vždy ovplyvnené emóciami.

Na to, aby ste našli určitú emočnú stabilitu v prostredí neustálych zmien, musíte si nájsť istú formu „útočiska“. Pre mnoho obchodníkov je ním práve cenový a časový graf. Graf sa stáva radarom – nástrojom prorokovania a zaznamenávania toho, ako sa cena a objem vyvíjajú v čase. To nám poskytuje presnú historickú perspektívu. Graf zachytáva to, ako sa na trhu naozaj obchodovalo a nemusí byť v súlade s názormi odborníkov.

Avšak aj s grafmi sú späté isté problémy. Odzrkadľujú totižto len spätné dáta. Najaktuálnejšia cena, ktorá je na grafe zachytená, je vždy zobrazená na pravej hrane grafu a nikto s istotou nevie, aká bude cena nasledujúca.

Formácie, ktoré môžeme nájsť na grafe rovnako ako aj stovky technických indikátorov sú získané z informácií o cene a objeme. A práve tu sa niektorí obchodníci dostávajú do problémov. Namiesto toho, aby sa pokúšali lepšie pochopiť trh, na ktorom chcú obchodovať, sústredia sa na formácie a indikátory a dúfajú, že budú schopní so 100% istotou povedať, aká bude ďalšia cena a vývoj trhu. Toto hľadanie dokonalej formácie alebo indikátora je podobné hľadaniu svätého grálu alebo kryštálovej gule, ktorá im umožní pozerať do budúcnosti.

Povedzme si pravdu - informácie o trhu, formácie na grafoch a indikátory majú pri obchodovaní určite svoje miesto, avšak obchodník si musí uvedomiť, že ani jedna z týchto techník nie je neomylná. Istý čas môžu mať pravdu, ale neskôr sa môžu mýliť.

Väčšina obchodníkov trvá na tom, že to čo potrebuje pre úspešné obchodovanie, je nájsť „magický vzorec“. Ide o kombináciu špecifických technických indikátorov a grafových formácií, ktoré keď objavia, im umožnia „poraziť“ trh a oklamať ich obchodných protivníkov. Čo má ale spraviť obchodník, ktorý čelí realite, že obchoduje na tom istom trhu rovnako ako vyštudovaní matematici, kvantové fondy alebo obrovské inštitúcie, ktorých financovanie a prístup k prepracovaným prístrojom totálne prevyšuje to, čo má k dispozícií obyčajný obchodník? Ako by mohol jednotlivec-obchodník, ktorý sedí vo svojej pracovni, získať prístup k rovnako kvalitným informáciám ako majú k dispozícií jeho konkurenční profesionálni obchodníci?

Na to, aby bol obchodník úspešný, musí mať správny a racionálny prístup alebo metodiku obchodovania. Metodika bude formovať základy, na ktorých potom môže obchodík rozvíjať svoje remeslo. Bez metodiky musí obchodník rátať s tým, že prídu na rad straty a fatálne chyby. Základy metodiky sa začínajú vytvárať už v samotnej mysli obchodníka.

Spomedzi všetkých tých tisícok rôznych obchodovaných štýlov a nekonečných počtov metodík, z ktorých niektoré fungujú a niektoré nie, to bude práve samotný obchodník a jeho správne nastavená myseľ, ktorá ho môže dostať až na vrchol. V skratke povedané - úspech začína a aj končí práve v mysli obchodníka.

Netvrdím však, že dobrý obchodník pri obchodovaní nepotrebuje žiadne nástroje. Ako by mohol napríklad tesár vytvoriť stoličku bez patričných nástrojov? Avšak bez ohľadu na to, ako dobré sú dané nástroje, aký osoh by priniesli, ak by sa ocitli v rukách nevyučeného remeselníka?

Na nasledujúcich stranách vám priblížim 10 rozhodujúcich schopností, ktoré sú potrebné na vybudovanie úspešného povolania obchodníka. Musíte sa zmieriť s faktom, že úspešné obchodovanie prináša osvojenie si týchto schopností, čo môže byť pre niekoho jednoduchšie než pre iného, avšak pri správnom prístupe a snahe, určite dosiahnuteľné pre všetkých. Snahou sa myslí najmä porozumenie svojho vnútra, sledovanie samého seba pri činnostiach a spoliehanie sa pri dodržaní obchodovania podľa svojho obchodného plánu. Preto existujú jednak mentálne tak aj praktické schopnosti, ktoré si je nutné osvojiť.

Ako obchodník si musíte uvedomiť, že: a) vy si stanovujete svoje ciele, b) vy si zadefinujete svoj plán, c) vy realizujete svoje obchody a okrem toho všetkého ešte aj d) vy manažujete svoje riziko. Akceptovanie takejto zodpovednosti vedie k úspešnému obchodovaniu a k zisku, bez ohľadu na to, aké sú momentálne podmienky na trhu.

Veľa obchodníkov sa previní tým, že nevenuje dostatočnú pozornosť dôležitosti každej jednej z týchto schopností. Neexistujú totižto izolovane. Formujú ucelený prístup k obchodovaniu.

Pri hodnotení nedostatkov vašich súčasných schopností buďte k sebe úplne úprimní. Pri trénovaní a ich rozvíjaní dbajte na disciplínu. Schopnosť, ktorá vám chýba, je zvyčajne tou, ktorá si vyžaduje najviac tréningu a rovnako bude asi aj tou, ktorú sa budete najviac zdráhať trénovať.

Spomínané schopnosti sú v tejto knihe prezentované v určitom poradí, ktorý odporúčam, aby ste nasledovali, pretože každá jedna nadväzuje na tu ďalšiu. Niektoré z nich sa vám budú zdať ako úplne evidentné, no niektorí obchodníci budú pripravenejší v jednej oblasti, a iní zase v druhej.

Ak s obchodovaním len začínate alebo naopak ak už máte s obchodovaním dosť skúseností, týchto 10 schopností, ktorými všetci dômyselní obchodníci disponujú, formujú silné základy, na ktorých budete môcť postaviť úspešnú kariéru obchodníka.Dátum vytvorenia: 25.05.15 15:49

Dátum aktualizácie: 25.05.15 16:00

Hodnotenie
Hodnotenie:
5.00 (4)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.