Finančné trhy a ich rozdelenie

Počet čítaní: 8771
Vytlač do PDF


Finančný trh je značne komplikovaná oblasť a môžeme na ňom nájsť desiatky rôznych finančných inštrumentov, najčastejšie derivátov. Na to, aby sme si spravili prehľad o finančných trhoch, pozrime sa na ich základné rozdelenie:

•    Peňažné trhy
•    Kapitálové trhy
•    Devízové trhy
•    Trhy derivátov

Peňažné trhy

Peňažné trhy sú základným finančným trhom, ktoré pozná každý z nás. Na peňažných trhoch sa obchoduje alebo investuje do krátkodobých cenných papierov alebo ich napodobením. Základným produktom peňažného trhu sú vklady obyvateľstva v bankách, termínované vklady, krátkodobé pokladničné poukážky vlád, komerčné cenné papiere podnikov alebo peňažné fondy finančných spoločností.   Všetky tieto produkty majú spoločné to, že ich splatnosť alebo doba, na ktorú sa peniaze požičiavajú je menej ako jeden rok. Peňažný trh teda súži najmä na pokrývanie krátkodobého dopytu po peniazoch (zabezpečovanie likvidity).

Kapitálové trhy

Na rozdiel od peňažných trhov, kapitálové trhy zabezpečujú dlhodobé zdroje financovania (kapitál). Hlavnými záujemcami o financovanie sú vlády a firmy. Aj preto sa kapitálové trhy delia na akciové a dlhopisové. Na akciových trhoch získavajú firmy kapitál emisiami nových akcií, na dlhopisových trhoch emisiami dlhopisov, čiže cenných papierov splatných v stanovený čas a so stanoveným výnosom. Na kapitálový trh prichádzajú teda investori so záujmom o dlhodobé investovanie, ktoré je pre firmy tou najdôležitejšou formou získavania investičného kapitálu.

Devízové trhy

Úplne odlišnú funkciu tvoria devízové trhy, na ktorých sa obchodujú svetové meny. Ich hlavnou úlohou je zabezpečovať prevod kapitálu z jednej meny do druhej meny a tak podporovať jednoduchý globálny tok peňazí. Devízové trhy tak zabezpečujú efektívne prelievanie zdrojov na miesta ich najväčšej potreby a potenciálne najvyšších výnosov. K tejto funkcií devízových trhov sa pridala aj funkcia špekulačná, keď momentálne veľká časť účastníkov tohto trhu neobchoduje s reálnym kapitálom ale iba špekuluje na predpokladaný pohyb tohto kapitálu. Tento trh sa označuje aj ak foreign exchange alebo  menový trh.

Trhy derivátov

Jednoznačne najväčším finančným trhom je však trh derivátov, ten niekoľko tisíc násobne prevyšuje svojou veľkosťou všetky ostatné trhy. Derivát je finančný inštrument, ktorý je odvodený od nejakého podkladového aktíva, napríklad od akcie, dlhopisu, menového trhu či komodity. Pohyb ceny derivátu teda súvisí s pohybom ceny základného aktíva. Súčasný finančný systém umožňuje budovanie derivátov z derivátov a tak vytvára veľké pyramídy, ktorých krach stojí za takmer všetkými finančnými krízami. Deriváty si bližšie rozoberieme v ďalšom článku.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 24.12.09 10:40

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.