Rozdelenie opcií

Počet čítaní: 1794
Vytlač do PDF


Ako sme už uviedli, opcie delíme na vanilkové (vanilla) a exotické (exotic). Vanilkové opcie sú základ, z ktorých sa odvodzujú aj všetky ostatné opcie. Medzi exotické opcie patria opcie bariérové  alebo binárne, o tých si však budeme hovoriť neskôr.

Vanilková opcia dáva jej držiteľovi právo kúpiť (call opcia) alebo právo predať (put opcia) podkladové aktívum (napr. EURUSD) za vopred dohodnutú cenu v presne stanovenom čase v budúcnosti.

Základom obchodovania s opciami sú rozdielne očakávania účastníkov opčných kontraktov. Zatiaľ čo pri call opcii kupujúci opcie očakáva rast spotovej ceny, tak predávajúci očakáva stabilitu spotovej ceny alebo jej pokles. Pri put opcii sú tiež očakávania účastníkov opčného kontraktu protichodné. Kupujúci predajnej opcie predpokladá pokles spotovej ceny podkladového aktíva, naopak predávajúci put opcie očakáva stabilitu spotovej ceny alebo jej mierny rast.

Za právo vlastniť opciu sa platí opčná prémia. Tá odzrkadľuje cenu opcie. Predávajúci opcie preto okamžite pri predaji dostáva od kupujúceho opčnú prémiu. Veľkosť opčnej prémie (cena opcie) závisí od viacerých parametrov, z čoho najdôležitejšími sú vzdialenosť dohodnutej ceny (strike price) od momentálnej trhovej ceny (spot price), splatnosť opcie (value date) a momentálna trhová volatilita (volatility). Trhová volatilita je premenlivosť ceny opcie v čase (jej štandardná odchýlka).

Pri  každom opčnom kontrakte existuje kupujúci a predávajúci. Jedna strana pritom druhú stranu väčšinou vôbec nepozná a obchod sa uzatvára priamo cez burzu alebo s brokerom. Predávajúci opcie sa nazýva vypisovateľ (vystavovateľ, writer) opcie. Kupujúci opcie sa nazýva držiteľ (investor, holder) opcie. opcia zaväzuje predávajúceho opcie plniť predmet opčného kontraktu. Nachádza sa preto v krátkej (short) pozícií. Kupujúci opcie, ktorý môže rozhodnúť o realizácií opčného kontraktu, je v dlhej (long) pozícií. V závislosti od práva kúpiť alebo predať podkladový nástroj, rozlišujeme opciu na kúpnu a predajnú. Nasledovný graf udáva základné rozdelenie vanilkových opcií:Dátum vytvorenia: 28.02.10 12:45

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.