Príklad – zhrnutie

Počet čítaní: 1343
Vytlač do PDF


Vráťme sa ešte k predchádzajúcemu príkladu. Spotová cena EURUSD sa obchoduje na úrovni 1,5770. Predpokladáme rast hodnoty páru k úrovni 1,7000 v priebehu najbližších 6 mesiacov. Zrealizujeme preto nasledujúcu opciu:  Nákup EURUSD call, exspirácia 6 mesiacov pri trhovej cene 187 bodov (alebo 935 USD pri objeme 50,000 EUR).

Naše náklady na kúpenú opciu sú 935 USD. To je maximálna možná strata, ktorej sa vystavujeme. Na druhej strane však môžeme výrazne získať , pokiaľ trh pôjde našim smerom.  Zhrňme si teda všetky scenáre, ktoré pred nami stoja:

Vidíme, že 1,6187 je kľúčové číslo, ktoré určuje, či výsledná stratégia je zisková alebo stratová. Preto sa toto číslo nazýva nulový bod, alebo break-even point. Je tvorené ako realizačná cena + zaplatená prémia, v našom prípade 1,6000 + 0,187. Takže, ak trh skutočne skončí za 6 mesiacov na úrovni 1,7000, potom bude náš zisk 1,7000 – 1,6187 alebo 813 bodov, čo je niekoľkonásobok zaplatenej prémie. Toto je dôvod, prečo býva nákup opcie na výrazne rastúcom, alebo klesajúcom trhu výbornou stratégiou. Na druhej strane, ak však trh skončí na úrovni 1,6100, potom je celá naša opčná stratégia stratová, pričom dosahujeme stratu 1,6187-1,6100, čo je 87 bodov. Vidíme, že strata je menšia ako zaplatená opčná prémia. Nákup opcií preto nie je ideálny variant v prípade stagnujúcich alebo pomaly rastúcich trhoch.

Ak by sme mali výsledky daných stratégií CALL zovšeobecniť, tak nasledujúca tabuľka udáva možné scenáre. X znamená realizačnú cenu (strike), S je spotová cena (EURUSD) a P označujú prémiu. Táto tabuľka udáva zisk a rozhodnutie držiteľa (nákupcu opcie):

 
 Nasledujúca tabuľka udáva zisk a rozhodnutie vypisovateľa (predajcu opcie):Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:43

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.