Nákup Call opcie

Počet čítaní: 2735
Vytlač do PDF


Definícia hovorí: CALL opcia predstavuje právo kupujúceho (držiteľa), nie však povinnosť, kúpiť v dohodnutom termíne podkladový nástroj za vopred dohodnutú cenu. Predávajúci (vypisovateľ)  je povinný plniť si povinnosti mu plynúce z opčného kontraktu, ak o to protistrana požiada. Odmenou vypisovateľa je opčná prémia, ktorú inkasuje od držiteľa opcie v momente uzavretia kontraktu.

Pozrime sa na nasledujúci graf ako vyzerá výnosová krivka nakúpenej opcie CALL:

 
Z grafu si všimnime dve kľúčové veci – strata je obmedzená a zisk je zmenšený o opčnú prémiu.

Obmedzená strata


Z priloženého grafu vidíme, že nech je cena EURUSD kdekoľvek pod 1,4500, tak naša strata ostáva fixná. A práve toto je najväčšou výhodou opcie  - pri nákupe opcie riskujeme iba prémiu, ktorú sme zaplatili  pri nákupe opcie.

Zisk znížený o prémiu

Pri nákupe spotu EURUSD na úrovne 1,4500 sme videli, že každý bod od tejto ceny vyššie bol našim ziskom.  Pri nakúpenej opcií od úrovne 1,4500 sa tiež náš zisk zvyšuje, avšak musíme si uvedomiť, že za opciu sme zaplatili prémiu. Preto pokiaľ náš zisk nepresiahne túto prémiu, tak sme stále v strate. A práve toto je najväčšia nevýhoda pri nákupe opcie – pri otvorení obchodu platíme opčnú prémiu a až po tom, ako náš obchod dosiahne zisk vo výške opčnej prémie, len vtedy začíname skutočne zarábať na našej opcií.  Dátum vytvorenia: 28.02.10 14:14

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.