Menové finančné nástroje (forex)

Počet čítaní: 2104
Vytlač do PDF


Ešte predtým sa dostaneme k detailom obchodovania na forexe , bolo by vhodné si povedať pár slov o základoch forexu a ukázať si spôsoby ako sa dá Forex obchodovať. Začnime teda tým, čo je forex. Forexový alebo menový trh je o obchodovaní svetových mien, a to dvojice mien. Jednu menu nakupujeme a druhú menu predávame, napríklad nakupujeme euro a predávame americký dolár. Poďme sa pozrieť na základné spôsoby ako sa dá na forexe obchodovať.

Dodávkové obchody a obchody bez dodávky

V predchádzajúcej kapitole sme spomínali reálne a maržové obchody a teraz si ich preveďme do praxe na menovom trhu. Dodávkové obchody sú tie, kde si meny pri transakcií skutočne vymeníme. Keď zameníme valuty (napríklad euro za české koruny), tak vykonáme konverziu alebo dodávkový obchod. Všetky obchody, kde reálne meníme jednu menu za druhú nazývame konverzné obchody alebo obchody s dodávkou.

No na druhej strane môžeme vykonávať obchody na menovom trhu aj na maržu. Tie robíme vtedy, keď špekulujeme na pohyb kurzu tak, že obchodujeme s oveľa väčšími prostriedkami ako máme k dispozícií. Vtedy obchodujeme na maržu a broker nám požičia prostriedky na vykonávanie týchto obchodov. Keďže tu nemôžeme reálne vymieňať jednu menu za druhú, tak sa vyrovnáva iba zisk alebo strata z týchto transakcií. Takéto obchody nazývame obchody bez dodávky.

Spotové a termínové obchody

Ďalším hľadiskom ako môžeme rozdeľovať nástroje menového trhu je podľa toho, či vyrovnanie  obchodu realizujeme hneď alebo až niekedy v budúcnosti. Pokiaľ ho realizujeme hneď, tak túto transakciu nazývame ako spotová a pokiaľ je realizácia až niekedy v budúcnosti, tak sa nazýva termínovaná.

Najjednoduchšie a druhé najčastejšie menové transakcie vo finančnom svete sú spotové obchody. Spotové obchody sa realizujú na okamžitých cenách a preto ich označujeme tiež ako promptné obchody. Ak predáme euro a nakúpim doláre na okamžitej trhovej cene, vykonali sme spotový obchod. Na druhej strane, pokiaľ sme firma a potrebujeme realizovať transakciu vzhľadom k faktúre, ktorú mám splatnú za mesiac, t.j. obchod s vyrovnaním za mesiac, tak vykonáme termínovanú transakciu s mesačnou splatnosťou.

Delenie nástrojov


Medzi spotové transakcie patrí spot s dodávkou a spot bez dodávky. Spot s dodávkou je možné vykonávať iba cez banky alebo platobné inštitúcie. Tieto obchody prebiehajú tak, že  sa peniaze reálne prekonvertujú z účtu vedeného v jednej mene na účet vedený v mene druhej. Spot bez dodávky ponúkajú brokeri, ktorí tak umožňujú svojim klientom obchodovať na forexovom trhu bez potreby vlastnenia celej obchodovanej sumy.

Medzi termínované obchody patria forwardy, swapy, opcie a futures. Toto sú všetko mierne komplikovanejšie nástroje a preto si ich podrobnejšie vysvetlíme v ďalšom texte.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 06.09.10 12:34

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.