Market-maker, price-taker a STP

Počet čítaní: 1552
Vytlač do PDF


Najlepšia cena (najlepší bid a najlepší offer) často krát pochádza od rôznych trhových účastníkov. Avšak rozhodne to nie je pravidlom. Na každom trhu sa nachádzajú takzvaní market-makeri alebo tvorcovia trhu, ktorých cieľom a záujmom je vždy zabezpečovať relatívne úzky spread.

Market-maker je teda inštitúcia (najčastejšie banka), ktorá na trhu vytvára obe strany ceny, ako nákupnú a tak aj predajnú. Nasledujúci obrázok ukazuje detaily:

 

Na trhu s nachádzajú traja Market-makeri (MM). MM1 je suverénne najsilnejší a ponúka cenu 69,99/70,02 v celkovom objeme 50 kontraktov. MM2 ponúka cenu 69,98/70,03 v objeme 20 kontraktov a tretí MM ponúka bid na úrovni 69,96 v objeme 15 kontraktov a cenu 70,02 v objeme 10 kontraktov. Dokopy sa tak vytvára trhová cena tak ako ju vidíme v poslednom stĺpci, pričom najlepšia cena bude ukazovaná (kótovaná) na úrovni 69,99/70,02, pričom market-makeri budú ochotní akceptovať predaje v objeme 50 kontraktov a nákupy v objeme 60 kontraktov.

Avšak na trhu je oveľa viac price-takerov alebo pasívnych prijímateľov ceny ako market-makerov. Pricet-takeri (PT) akceptujú danú cenu, ktorú im tvorca trhu ponúkne, prípadne občas do nej vstúpia a zlepšia bid alebo offer, alebo sa k nim pridajú, nie však na pravidelnej báze. PT väčšinou nezadávajú bidy a offere, ale obchodujú na kótovaných cenách bidu a offeru, teda vykonávajú svoje obchody na trhových cenách, tak ako si ukážeme ďalej.

Poskytovatelia obchodovania s derivátmi sa často označujú za tvorcov trhu napriek tomu, že cenu pre tieto deriváty len preberajú (price taker). Označenie market maker v tomto prípade však znamená, že tvorí protistranu pozícií svojich klientov, pričom cenu neupravuje ale ju len preberá.

 

Na trhu sa preto stretávame s týmito pojmami:

MARKET MAKER  - označujeme ním najčastejšie brokera, ktorý poskytuje obchodovanie s derivátmi. Tento broker cenu preberá (price taker) no likviditu pre svoje deriváty tvorí (market maker) tým, že sám vystupuje ako protistrana všetkým pozíciám svojich klientov. Riziko z nich plynúce môže zaisťovať na trhu podkladových aktív, na ktoré je derivát cenou naviazaný.

STP (Straight Through Processing) - označujeme ním brokera, ktorý poskytuje obchodovanie s derivátmi. Tento broker preberá cenu z primárneho trhu pokladového aktíva (price taker) a pozície svojich klientov postupuje na realizáciu iným subjektom (najčastejšie iným market makerom).

 

  STP vs. MM - POROVNAJ VÝHODY

 

--image1--Dátum vytvorenia: 24.12.09 13:11

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.