Úvod do akcií

Počet čítaní: 1680
Vytlač do PDF


Možnosti obchodovania akcií majú investori po celom svete už mnoho storočí, avšak až v 21. storočí sa individuálne akciové obchodovanie a investovanie stáva súčasťou aktivít bežných investorov.

Podiel na majetku

Akcie sú podiely na majetku obchodovanej spoločnosti, kde každý jeden kus akcie predstavuje vlastnícke právo k pomernej časti konkrétnej spoločnosti. Čiže ak vlastníte čo by len jeden kus akcie spoločnosti, ktorá emitovala 1000 kusov akcií, tak vlastníte v podstate 0,1% celej spoločnosti. Obchodníci a ostatní trhoví účastníci nemôžu vytvoriť väčší počet akcií a majú možnosť obchodovať iba ten počet akcií, o ktorom rozhodla spoločnosť.

Investičný kapitál


Firmy emitujú akcie, aby prostredníctvom ich emisie a predaja získali peniaze na fungovanie. Vo väčšine prípadov ide o zväčšovanie zdrojov investičného kapitálu.  Mohli by sme napríklad predpokladať, že firma dokáže poľahky zdvojnásobiť svoju produkciu elektrovodičov ak by mala dostatočnú kapacitu priestorov. Ak má spoločnosť veľké množstvo objednávok, nemá silnú konkurenciu, marže majú rastový trend, očakáva sa nárast dopytu, produkcia sa dá ľahko manažovať... tak v takomto prípade môže dodatočný investičný kapitál  prospieť všetkým zúčastneným stranám.

Ak firmy potrebujú investičný kapitál, získavajú ho dvoma spôsobmi. Získajú ho prostredníctvom úveru alebo od investorov. Investori nepožičiavajú peniaze zadarmo, ale očakávajú určitú protihodnotu. Väčšinou chcú vlastniť podiel na spoločnosti. Verejne obchodované spoločnosti majú zvyčajne tisícky, často krát až milióny individuálnych vlastníkov, pretože emitujú milióny kusov akcií a každá akcia musí mať svojho vlastníka. Všetci vlastníci musia pritom rozumieť, že zdieľajú ako zisky, tak aj straty danej spoločnosti.

Akcionári

Úlohou akcionárov je podieľať sa na úspechoch a neúspechoch spoločnosti, ziskoch či stratách. Ak firma tvorí čoraz viac zisku, hodnota ich akcií zvyčajne rastie a platí to pochopiteľne aj opačne. Byť akcionárom má aj pozitíva aj negatíva. Špekulácia na akúkoľvek akciu môže silno podporiť alebo oslabiť jej hodnotu v krátkodobom horizonte, avšak až výkonnosť spoločnosti je skutočne to, čo v konečnom dôsledku preváži v dlhodobom meradle.

Ako akcionár, máte právo hlasovať o vymenovaní členov správnej rady a o všetkých problémoch, ktoré sú predostreté pred vlastníkov spoločnosti. Čiže ak by sme to nadniesli, môžete zaujať skutočný a proaktívny záujem o jej manažovanie.

Hlavným dôvodom prečo byť akcionárom je najmä riadiť spoločnosť, čo platí pre majoritných akcionárov. Pre menších akcionárov je cieľom dosahovať príjem z peňazí investovaných do akcií pomocou výplaty dividend, prípadne kapitálového zisku z rastu ceny akcií. 

 

--image0--Dátum vytvorenia: 30.09.10 19:24

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.