Regresná analýza v kalendári

Počet čítaní: 1405
Vytlač do PDF


V makroekonomickom kalendári sa nachádza možnosť sledovať lineárna regresia vyhlásenia a kurzu. Viac o nej v tomto článku.

Pri regresnej analýze sa snažíme vyhodnotiť zmenu kurzu po určitom makroekonomickom vyhlásení. Korelačný koeficient (korelácia) mám môže stanoviť smer pohybu, no až regresná analýza sa snaží tento pohyb kvantifikovať. Pri každej regresii dávame na os X rozdiel vydanej hodnoty od očakávanej hodnoty daného vyhlásenia a na os Y zmenu kurzu v pipoch (v prípade indexu ide o percentá). Ku každému vyhláseniu je na výber buď index meny krajiny (počítaný z hlavných menových párov a krosov) alebo sedem hlavných krosov tejto meny. Ďalej je na výber čas (1, 5, 10, 30, 60 minút) po ktorom vyhodnocujeme zmenu kurzu.

Ak je na grafe zobrazená priamka, znamená to, že je lineárna závislosť štatisticky významná a to na hladine významnosti 5%. Zjednodušene - len v menej ako 5% prípadov je táto závislosť okolnosťou náhody.

V grafe nižšie máme na ose X zmenu vydanej obchodnej bilancie Nového Zélandu od očakávanej hodnoty a na ose Y je uvedená zmena kurzu v pipoch po 1 minúte na páre EURNZD. Modrá regresná priamka (vypočítaná z posledných 50 vyhlásení) určuje odhad strednej hodnoty tejto zmeny v závislosti na rozdiele medzi očakávaným a skutočným výsledkom. Treba povedať, že regresná priamka vyzerá dobre odhadnutá, keďže má okolo seba približne rovnomerne rozptýlené hodnoty, čo je jeden z najdôležitejších indikátorov správneho štatistického analyzovania tohto modelu.

Regresná analýza

Akú informáciu nám môže priniesť táto priamka? Udáva priemernú zmenu kurzu pre určitý rozdiel skutočného výsledku od výsledku očakávaného. Napríklad ak očakávaná hodnota obchodnej bilancie NZ je 500 (miliónov) a aktuálne vyjde hodnota -200. Potom podľa odhadnutej priamky zisťujeme, že pre hodnotu -700 očakávame priemerný pohyb +25 pipov na konci 1. minúty. Predikcia novej hodnoty pre x=-700 v smere osy y by mala mať Bellovo rozdelenie so strednou hodnotou +25 pipov a s rozptylom približne takým, ako sú pozorovania po celej dĺžke regresnej priamky.

Pri prvotnom vyhodnocovaní vyhlásenia je najlepšie sledovať regresiu na indexe meny krajiny vyhlásenia. Ak vidíme tu silnú závislosť, potom je veľmi pravdepodobné, že podobne silnú závislosť nájdeme aj na jej páre či krosoch.

Ak ponecháme menový pár a počet vyhlásení, a následne preklikávame medzi časmi (1 až 60 minút) môžeme sledovať chovanie sa kurzu v čase. Ak sa body veľmi nemenia vzhľadom k mierke, znamená to, že najväčšia zmena prišla v prvej minúte a následné zmeny boli len minimálne.

Pri vyhodnocovaní regresie si treba dávať pozor na najmä na dve problematické možnosti. Prvou je prípad jedného odľahlého pozorovania, ktoré môže výrazne ovplyvniť sklon regresnej analýzy. Druhým je malý počet pozorovaní, keď robíme regresiu pre 5-10 bodov, čo nie je dostatočne veľký počet pozorovaní na silnejšie závery.Dátum vytvorenia: 21.03.15 15:41

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.