Princípy hodnotového investovania

Počet čítaní: 1493
Vytlač do PDF


Bezpečnostný vankúš

Je nutné podotknúť, že žiadna z valuačných metód nie je schopná presne určiť hodnotu akéhokoľvek podniku. Preto musíme pri vyhľadávaní podhodnotených akcií brať na zreteľ jedno z najdôležitejších pravidiel pri dlhodobom investovaní, ktorým je práve koncept dodržania bezpečnostného vankúša (Margin of Safety). Za tvorcu tohto pravidla môžeme súhrnne označiť Warrena Buffetta a Benjamina Grahama. Bezpečnostný vankúš môžeme v stručnosti charakterizovať ako rozdiel medzi cenou, ktorú platíme a hodnotou, za ktorú platíme.

Je v podstate jedno, aký presný je náš odhad pri určovaní vnútornej hodnoty konkrétnej akcie. Aj menšia zmena v ktorejkoľvek premennej, z ktorých je náš finančný model vytvorený, môže spôsobiť naozaj veľké zmeny v konečnom výsledku. Preto by sme neustále mali operovať pod dostatočnou ochranou bezpečnostného vankúša. To znamená, že naše portfólio by malo byť tvorené z firiem, u ktorých je rozdiel medzi cenou akcie a vnútornou hodnotou firmy naozaj badateľný. Niektorí autori sú názoru, že úroveň bezpečnostného vankúša by mala byť minimálne 50%. To by znamenalo, že ak odhadneme vnútornú hodnotu spoločnosti napríklad na 100 USD, nemali by sme jej akciu kúpiť za cenu vyššiu ako 50 USD.

Princíp Margin of safety je naozaj unikátny. Pýtate sa prečo? Odpoveď je naozaj veľmi jednoduchá. Jedna zo základných poučiek investovania tvrdí, že vyšší výnos je vždy spojený s vyšším rizikom. Ale práve toto tvrdenie koncept bezpečnostného vankúša vyvracia. Ukážme si prečo je tomu tak. Predstavme si, že vnútornú hodnotu akcie sme určili na 50 USD. Aktuálna cena akcie je 25 USD. Výnosový potenciál dosahuje úroveň 100%. Teraz si zoberme situáciu, že daná akcie stojí 15 USD. Výnosový potenciál sa nám razom zvýši na niečo viac ako 330 %. Z toho príkladu vyplýva, že v druhom prípade, kedy je cena akcie na nižšej úrovni, sme viac chránení proti prípadnému poklesu vnútornej hodnoty, a zároveň dosahujeme potenciál vyššieho zhodnotenia. Nižšie riziko, vyšší výnos.

Diverzifikácia

Medzi bezpečnostným vankúšom a diverzifikáciou existuje značne silná korelácia. Dokonca aj keď máme k dispozícii veľké percento ochrany v podobe bezpečnostného vankúša, neznamená to, že strata nie je možná. Individuálna akcia môže rásť, rovnako ako klesať, aj keď disponuje dostatočnou ochranou. Ale keď do nášho portfólia pridáme viacero akcií, u ktorých je dostatočný bezpečnostný vankúš, existuje veľká pravdepodobnosť, že kumulatívne zisky budú vyššie ako straty.

Diverzifikácia je základným predpokladom konzervatívneho investovania. Mohli by sme povedať, že bezpečnostný vankúš a diverzifikácia je prototypom ideálneho manželského páru, ktorý sa navzájom dopĺňa.

Avšak, príliš veľa diverzifikácie môže limitovať zisky. Čím širšia diverzifikácia, tým viac bude portfólio kopírovať celkový výnos trhu. O transakčných nákladoch, ktoré sú spojené s nákupom jednotlivých akcií, nehovoriac.

Veľmi dôležitý aspekt v prípade diverzifikácie je sektorová diverzifikácia. Ak napríklad máme vo vlastníctve 12 akcií z technologického sektoru, sotva by sme mohli o správnom prístupe k diverzifikácii.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 02.10.10 15:55

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.