Pomer ceny a zisku (P/E)

Počet čítaní: 5596
Vytlač do PDF


Neexistuje číslo, ktoré by obchodníci a analytici sledovali viac ako P/E alebo Price to Earnings Ratio. Toto číslo zobrazuje  vzťah medzi cenou akcie a očakávaným ziskom akcie.

Výpočet P/E

Takže ako príklad môžeme uviesť, že firma, ktorej zisk na akciu (EPS) je $8 a cena akcie je $40, potom P/E =  5. Čo nám P/E hovorí? Hovorí nám, koľko je trh ochotný zaplatiť za firemní zisky. Čím je P/E vyššie, tým je hodnota zisku nižšia v pomere k cene akcií spoločnosti. Vysoké P/E znamená, že akcia je nadhodnotená, pretože trh má vysoké očakávania ohľadom budúcnosti akcie. Naopak, nízke P/E znamená, že trh nedôveruje akcií spoločnosti.

Jednou z požiadaviek hodnotového investovania je nakupovať akcie, ktoré majú nízke P/E. Vtedy sa javí cena akcie lacná v porovnaní s príjmami spoločnosti. Nasledujúci graf udáva pomer P/E pre akciu Microsoft od roku 2005. Vidíme že v roku 2010 sa P/E pohybuje v okolí úrovne 10, keďže cena akcie je približne $25 a EPS je približne 2,2. No počas bubliny technologických akcií na konci minulého storočia dosiahla hodnota P/E firmy Microsoft až úroveň 80. Vtedy bola cena akcie výrazne vyššia vzhľadom k príjmom spoločnosti, keďže očakávania investorov ohľadom ďalšieho rastu akcií boli výrazne prehnané. Viac si o konkrétnych výpočtoch P/E povieme neskôr.

 

Formy P/E

Hovorili sme si o rôznych formách EPS. Práve tieto využívame pri rôznych formách P/E. Poznáme preto tieto základné formy P/E:

  • Trailing P/E počítame s čistými ziskmi spoločnosti za posledných 12 mesiacov
  • Trailing P/E from conitinued operations (z hlavnej činnosti) sa líši od klasického Trailing P/E v tom, že sa počíta nie z čistého zisku (net income) ale z operačného zisku (operational earnings). Ten zobrazuje celkový zisk očistený od jednorázových príjmov/výdavkov
  • Forward P/E počíta miesto čistého zisku očakávaný zisk pre najbližších 12 mesiacov

 

--image2--Dátum vytvorenia: 02.10.10 16:12

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.