Nákup Put opcie

Počet čítaní: 3776
Vytlač do PDF


Put opcia predstavuje právo kupujúceho (držiteľa), nie však povinnosť, predať v dohodnutom termíne podkladový nástroj za vopred dohodnutú cenu. Predávajúci (vypisovateľ) je povinný plniť si povinnosti plynúce mu z opčného kontraktu, ak o to protistrana požiada. Odmenou vypisovateľa je opčná prémia, ktorú inkasuje od držiteľa opcie v momente uzavretia kontraktu.

Držiteľ predajnej opcie predpokladá pokles spotových cien podkladového aktíva v budúcnosti, preto si chce zabezpečiť jeho vyššiu cenu dnes, pomocou opčného kontraktu. Vypisovateľ predajnej opcie predpokladá stabilnú cenu, prípadne nárast ceny podkladového aktíva v budúcnosti, a preto chce profitovať hlavne na získanej opčnej prémii.

Ako príklad nákupu put opcie môžeme uviesť situáciu na páre USDJPY. Predpokladáme, že akciové trhy budú v najbližších mesiacoch pokračovať v poklese. To bude mať silný vplyv na carry trades, hlavne pár USDJPY. Počítame teda s tým, že USDJPY výrazne poklesne v priebehu niekoľkých mesiacov. Buď môžeme na trhu predať USDJPY na spote alebo nakúpiť Put opciu. Graf zisku/straty vyzerá nasledovne:

 

Vysvetlime si ešte 2 základné pojmy:
•    Realizačná cena (Strike price) - cena, od ktorej má kupujúci právo realizácie opcie
•    Nulový bod (Break-even point) - zlomový bod, v ktorom sa kupujúci dostáva do zisku a predávajúci do stratyDátum vytvorenia: 28.02.10 14:21

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.