Monetárna politika a jej nástroje

Počet čítaní: 4030
Vytlač do PDF


Monetárna politika je jednou z dvoch najdôležitejších politík každej krajiny, spolu s fiškálnou politikou. Tieto politiky nám bližšie zobrazuje nasledujúca schéma.

Monetárna politika


Na pravej strane máme vládu, ktorá sa snaží riadiť štát, prijíma zákony a cez svoje ministerstvá ovplyvňuje jednotlivé sektory ekonomiky. Cez tieto subjekty formuje sociálne, právne či podnikateľské prostredie v krajine. Cez orgány štátnej správy tieto opatrenia realizuje a tým výrazne ovplyvňuje dianie v domácej ekonomike. Nástrojom, cez ktorý vláda realizuje všetky tieto operácie je štátny rozpočet. Ten sa skladá z výdavkovej časti, z ktorej sa financujú jednotlivé ministerstvá a subjekty štátnej správy, a z príjmovej časti, ktorej najväčšou zložkou sú príjmy z daní. Toto celé sa nazýva fiškálna politika (rozpočtová politika).

Na druhej strane máme centrálnu banku, ktorá je nezávislou inštitúciou a nespadá pod vládu. Je tvorcom monetárnej politiky a jej hlavným cieľom je sledovanie a udržiavanie cenovej stability v krajine. Táto cenová stabilita je sformovaná do cieľa v podobe 2% medziročnej inflácie (v prípade ECB). Medzi hlavné nástroje, ktoré používa na dosahovanie tohto cieľa  patria:

 

 

Centrálna banka cez všetky tieto nástroje dokáže ovplyvňovať množstvo peňazí v obehu a tým realizovať určitú formu monetárnej politiky. Buď expanzívnu (uvoľnenú), ktorá sa vyznačuje  zvýšeným množstvom peňazí v obehu, alebo reštriktívnu, ktorá sa naopak vyznačuje  znižovaním peňažnej zásoby

Realizácia monetárnej politiky centrálnej banky výrazne ovplyvňuje subjekty na medzibankovom trhu (komerčné banky), keďže tie uchovávajú svoje rezervy na účtoch v centrálnej banke a môžu s centrálnou bankou realizovať rôzne operácie. Rovnako tieto banky ovplyvňuje aj výška základnej úrokovej sadzby, ktorú stanovuje CB pretože táto sadzba ovplyvňuje aj úrokové sadzby na medzibankovom trhu.

Všetky akcie, ktoré CB vykoná, vytvárajú reakciu na finančnom trhu a prostredníctvom transmisného mechanizmu sa dostávajú do reálnej ekonomiky. Často ju dokážu výrazným spôsobom ovplyvniť.  

Fiškálna a Monetárna politika tak spolu vytvárajú hospodársky mix politík, ktorým sa v súčasnosti vyspelé krajiny snažia, okrem iného, ovplyvňovať hospodárstvo svojej krajiny. "Hospodárstvo je  však o ľuďoch, práci, podnikaní, veciach verejných a vzájomných vzťahoch, ktoré možno nástrojmi oboch politík stimulovať tak pozitívne, ako aj negatívne" Martin Moravčík - TRIM Broker.

--image1--Dátum vytvorenia: 28.07.14 15:22

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.