Menové termínové obchody

Počet čítaní: 2111
Vytlač do PDF


V prípade, že chceme vykonať obchod, ktorý sa vyrovná v budúcnosti, tak pre takýto obchod použijeme termínovanú transakciu. Príkladom môže byť zaistenie si výmenného kurzu za 3 mesiace pomocou forwardu alebo špekulácia na prudký nárast kurzu do jedného mesiaca pomocou nakúpenej call opcie. O týchto nástrojoch budeme hovoriť viac neskôr, momentálne si iba v krátkosti opíšme tieto inštrumenty.

Forward


Forward predstavuje  dohodu o nákupe a predaji cudzej meny za kurz stanovený pri uzatvorení dohody, pričom platba a dodanie sa uskutočnia v dohodnutom budúcom termíne. Do ceny forwardu nevstupuje iba spotová cena ale aj úrokové sadzby oboch mien. Forwardy sa obchodujú na mimoburzových trhoch (OTC). Tento nástroj je vzhľadom k použitým dlhým úrokovým sadzbám vhodný predovšetkým na dlhodobé investičné stratégie. Forwardy ponúkajú najmä bankové inštitúcie svojim klientom podľa ich požiadaviek a preto je každý forward jedinečný a šitý na mieru klienta. Forwardy s dodávkou ponúkajú najmä komerčné banky a forwardy bez dodávky (iba s vyrovnaním) poskytujú aj niektorí brokeri.

Futures 

Forexový Futures kontrakt je v podstate forward, ktorý je štandardizovaný, t.j. má presne stanovené parametre ako splatnosť a veľkosť. To mu dáva veľkú výhodu  - obchodovať budúce kurzy priamo na burze. Futures je burzovo obchodovateľný kontrakt a oproti forwardu alebo spotu má svoje výhody. Prvou je existencia oficiálneho trhu, ktorý nám ponúka napríklad informácie o zobchodovanom objeme alebo maximálnej cene. Druhou je vysoká likvidita a kompetitívnosť trhu, čo znamená často nižšie poplatky ako na spote. Nevýhodou však je, že kontrakty Futures exspirujú. Viac o nich budeme hovoriť v časti futures. Obchodovanie s Futures na meny ponúkajú najmä brokeri a na tieto obchody sa neviaže dodávka ale vyrovnajú sa finančne.

Opcia

Opcia predstavuje nástroj vhodný pre tvorbu početných obchodných stratégií väčšinou dlhodobejšieho charakteru, ako aj na zaisťovanie špekulatívnych pozícií na forexe. opcie možno obchodovať  buď na burzách alebo OTC na medzibankovom trhu napríklad prostredníctvom brokera. O opciách budeme hovoriť neskôr.

Swapy na meny

Swapy na meny slúžia takmer výhradne finančným inštitúciám na vlastné špekulatívne obchody alebo na hedžovanie. Spomíname ich však preto, že je to najobchodovanejší finančný nástroj a až v poradí za ním sa nachádzajú spotové transakcie. Swapy sú založené na výmene mien a úrokových sadzieb (napríklad vykonanie spotu a forwardu naraz). Bežní klienti však možnosť ich priameho obchodovania často nemajú a keďže sa týkajú hlavne výmeny úrokových sadzieb, tak ich takéto obchody ani nelákajú.

Uzatváranie pozícií

Jedna dôležitá poznámka: aj keď spravíme obchod s vyrovnaním v budúcnosti, môžeme ho kedykoľvek uzavrieť a to jeho protiobchodom (opačnou pozíciou) a je jedno, či sa jedná o forward, opciu, Futures alebo swap. Obchod teda nemusíme držať do doby splatnosti.

 

--image0--Dátum vytvorenia: 06.09.10 12:47

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.