Inteligentný investor

Počet čítaní: 1675
Vytlač do PDF


Pre zakladateľov hodnotového investovania existovala iba jedna definícia investora – hodnotový investor. Každý, kto nevnímal hodnotu ako rozhodujúci faktor ovplyvňujúci investičné rozhodovanie, bol iba špekulant.

Moderný prístup hodnotového investovania tvrdí, že vlastníctvom akcií konkrétnej firmy, investor nevlastní iba zdrap papiera, ale je „držiteľom“ celého biznisu danej firmy. Myšlienka nákupu akcie bez pochopenia operačných funkcií tej-ktorej firmy, ako sú jej produkty a služby, pracovné vzťahy, výdavky na materiál, zásoby, pohľadávky alebo pracovný kapitál, je nemysliteľná.

Technická a fundamentálna analýza

Na základe akých faktov sa pri svojich rozhodnutiach riadi inteligentný investor? Existujú dva základné princípy, pomocou ktorých môžeme určiť, ktoré akcie kúpiť a za akú cenu - technická a fundamentálna analýza.

Technická analýza predpokladá, že všetky informácie sú už zahrnuté v cene akcie. Technický analytik sa riadi princípom „Trend is your friend“ (trh je tvoj priateľ) a snaží sa participovať na existujúcom alebo vznikajúcom trende. Ďalej jednotlivé rozhodnutia miliónov rôznych investorov majú za následok vznik rozpoznateľných cenových vzorov (chart patterns). Technická analýza sa nezaujíma aká je hodnota akcie. Jej cenové predpovede sú iba extrapolácie historických cien. Technická analýza preto nebude tým faktorom, ktoré pri svojich rozhodnutia používa hodnotový investor.

Naopak, fundamentálna analýza tvrdí, že skutočná hodnota firma môže byť určená pomocou jej finančných charakteristík – jej potenciálom rastu, rizikovým profilom a cash-flow. Hocijaká odchýlka od skutočnej hodnoty je znakom, že akcia je nadhodnotená alebo podhodnotená. Podrobné a dôsledné sledovanie fundamentálnej je preto kľúčom k dobrej hodnotovej analýze.

Stratégia hodnotového investovania je dlhodobá investičná stratégia a predpokladá nasledovné:
•    Vzťah medzi hodnotou a podkladovými finančnými faktormi konkrétnej firmy je merateľný
•    Tento vzťah je v dlhodobom horizonte stabilný
•    Odchýlky v danom vzťahu sú napravené po uplynutí istého časového obdobia

Hlavný zámer kladie fundamentálna analýza na ohodnocovanie firiem. Niektorí analytici používajú pri valuácii biznisu napríklad metódu diskontovaného cash-flow, iní zase pomerové ukazovatele ako P/E (price to earnings) a P/B (price to book). Keďže investori používajú tieto metódy na výber „podhodnotených“ akcií, dúfajú, že v priemere, prekoná ich portfólio zložené z týchto akcií zvolený benchmark (napríklad akciový index).

Avšak hodnotový investor nesleduje iba čísla. Pred konečným nákupom ktorejkoľvek akcie, investor by mal jednoznačne chápať podstatu biznisu, v ktorom spoločnosť podniká. To zahŕňa poznanie firemných zákazníkov, produktov, konkurenčného prostredia atď. Malo by byť samozrejmé, že svoje finančné prostriedky neinvestujeme do podnikov, ktorých operačné činnosti sú nám neznáme.

Veľmi dôležitým faktom, ktorý by sme mali mať neustále na pamäti je ten, že pri rozhodovaní o kúpe konkrétnej akcie, by sme vždy mali uskutočniť vlastnú hĺbkovú analýzu a nespoliehať sa výlučne na hodnotenia analytikov. História nám ponúka dostatočné množstvo príkladov kedy finančné modely a predikcie analytikov boli úplne „mimo“.

--image0--Dátum vytvorenia: 02.10.10 15:51

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.