FED a jej operácie

Počet čítaní: 1863
Vytlač do PDF


FOMC rozdeľuje základné nástroje Federálneho rezervného systému podľa nasledujúcej schémy.

FED operácie

 

Operácie na voľnom trhu sú tým najdôležitejším a najpoužívanejším nástrojom FEDu. Patrí sem nákup respektíve predaj MBS (hypotékami kryté CP), ktorý Fed vo veľkom realizuje od roku 2008 v jednotlivých kolách kvantitatívneho uvoľňovania (QE). V rámci programu QE sa realizuje nákup týchto CP. Medzi ďalšie operácie patria nákup a predaj štátnych dlhopisov (U.S. Treasury) s rôznou dĺžkou splatnosti. V rámci realizovaných QE programov došlo, rovnako ako pri MBS, k obrovskému nákupu týchto aktív. Posledným nástrojom v tejto skupine sú devízové Swapy (viď obrázok)

menový SWAP


FED v roku 2008 potreboval riešiť problém s likviditou komerčných bánk na medzibankovom trhu. Banky pri klesajúcej hodnote cenných papierov naviazaných na hypotekárny trh boli závislý od dopĺňania hotovosti. Na medzibankovom trhu však panovala vysoká nedôvera a tak sa komerčné banky čoraz častejšie obracali pri dopyte o doláre na FED a jej refinančné operácie.  Dalo sa to realizovať cez 2 spôsoby a to nasledovne.  Banky si buď priamo požičali cez diskontné okienko za diskontnú sadzbu potrebnú likviditu (lending facillity), alebo si požičali cez devízový swap. FED nakúpil od komerčnej banky cudziu menu a zaplatil za ňu dolármi. Fed tak zvýšil svoju bilanciu, pretože novými dolármi zaplatil už za existujúce peniaze denominované v cudzej mene. Tieto prebytočné peniaze v cudzej mene následne swapoval s inými CB a získaval od nich doláre a platil im za ne cudzími menami. Tieto získané doláre mohol opäť posúvať domácim KB, ktoré ich potrebovali. Avšak tento kontrakt má svoje presne stanovené časové ohraničenie. Prevažne je krátkodobého charakteru v rozsahu od 1 týždňa až do 3 mesiacov. Po uplynutí tejto doby sa kontrakty musia naspäť vyrovnať. Teda ak KB kupovali doláre od FEDu, musia ich po uplynutí stanoveného času predať, avšak nie za trhovú cenu, ale za cenu dohodnutú na začiatku kontraktu. Z toho vyplýva, že tento nástroj rieši krátkodobý výkyv v likvidite za predpokladu, že KB majú dostatok devízových rezerv.


Diskontná sadzba je úroková sadzba, za ktorú FED poskytuje úvery cez diskontné okienko, takzvané „lending facillity“. Tieto úvery majú tri formy. Primárne úvery, sekundárne úvery a sezónne úvery. Primárne úvery sú pôžičky ceznočnej likvidity, takzvané „overnightové“ peniaze. Táto likvidita je poskytovaná na dobu 24 hodín. Vyznačuje sa nízkym administratívnym zaťažením a tieto úvery sú plne zabezpečené kolaterálom (zábezpeka v podobe aktív).  Sekundárne úvery sú tak isto prevažne na dodanie krátkodobej likvidity, avšak tieto úvery spadajú pod väčšiu kontrolu rezervnej banky. Táto banka následne pozornejšie kontroluje dlžníka, či plní svoje povinnosti  a takéto úvery sú ťažšie dostupné ako primárne úvery. Rovnako musia byť kryté kolaterálom. Sezónne úvery sú poskytované na vykrytie nedostatkov likvidity, ktoré spôsobili sezónne vplyvy. Takéto úvery slúžia na dolaďovanie likvidity a sú poskytované iba inštitúciám, u ktorých sa vplyv sezónnych výkyvov dokázal.

PMR – povinné minimálne rezervy sú nástroj, ktorým CB dokáže riadiť veľkosť monetárnej bázy a tým aj množstvo peňazí v obehu. Ak je percento požadovaných rezerv vyššie, FED tým pádom núti KB, aby držali viac hotovosti na účtoch v CB a stiahne tým likviditu z trhu. Naopak, ak úroveň požadovaných rezerv zníži, časť peňazí sa bankám uvoľní na bežné operácie a dostanú sa tak do obehu. Avšak tieto PMR neostávajú na účtoch v CB po celú dobu, komerčné banky ich tam majú uložené iba po dobu kedy sa tieto rezervy „kontrolujú“. S PMR je úzko spojená úroková sadzba na požadované rezervy. Touto sadzbou sa úročia rezervy uložené v CB. Požadované rezervy sú z pravidla úročené základnou úrokovou sadzbou. A prebytočné rezervy sú úročené depozitnou sadzbou. Toto musia banky rezervného systému (FED) zaplatiť komerčným bankám za to, že tam uložia svoje prostriedky.

TALF je skratka pre Term Assets–Backed Securities Loan facillity (Termínované pôžičky zabezpečené prostredníctvom ABS). Tento nástroj je využívaný v menšom objeme a je smerovaný na menšie trhové subjekty. Sú to časovo ohraničené pôžičky, za ktoré dlžník ručí aktívami krytými CP (ABS).

TDF sú term deposit facillity, teda termínované vklady. Tieto termínované vklady, sú na presne stanovený čas, za ktorý banka získa stanovený úrok, avšak tieto prostriedky má uzamknuté na dohodnutú dobu v tomto termínovanom kontrakte. Taktiež sa tento nástroj využíva v menšom objeme.

--image2--Dátum vytvorenia: 28.07.14 16:58

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.