FED a jej bilancia

Počet čítaní: 1636
Vytlač do PDF


Pred prvým kvantitatívnym uvoľňovaním bola bilancia FEDu na úrovni medzi 700 – 800 mld. $. Jej štruktúra bola zložená primárne zo štátnych dlhopisov so splatnosťou do 1 roka a zo štátnych dlhopisov so splatnosťou nad 1 rok. Oba v pomere približne 50 : 50 a to až do polovice roku 2008.

FED bilancia

15. Septembra 2008 Lehman Brothers vyhlásil bankrot a na medzibankovom trhu nastala obrovská nedôvera. Problém s likviditou tak vo veľkom objeme zabezpečil FED cez svoje „lending facillity“ (operácie pomocou, ktorých FED požičiava finančné prostriedky za presne stanovených podmienok s pevne určenou dobou splatnosti). V tomto prípade sa jednalo o viac ako 200 mld. $ s dobou splatnosti do 15 dní, a ďalších 100 mld. $ s dobou splatnosti od 16 do 90 dní. Takže v prvom októbrovom týždni roka 2008 vyzerala bilancia centrálnej banky nasledovne:

  • viac ako 400 mld. $ v pôžičkách,
  • ďalších viac ako 470 mld. v štátnych dlhopisoch (krátkodobých aj dlhodobých, v pomere 30:70), a ;
  • vo swapoch na dodanie likvidity necelých 300 mld. $.
  • Celkový objem bilancie FEDu v 10/2008 dosiahol 1 500 mld. $.


Do decembra 2008 sa požičané peniaze z krátkodobých programov (lending facillity) vo veľkej časti vrátili do FEDu a naopak, nárast zaznamenali swapy likvidity. Fed týmito operáciami riešil iba operatívne problémy s nedostatkom likvidity bánk, avšak zdroj problému nevyriešil (toxické aktíva v podobe hypotekárnych záložných listov – MBS (mortgage-backed security).

QEI. (December 2008 - June 2010)
Preto FED v decembri 2008 pristúpil k prvému kolu QE, ktoré v sebe zahŕňalo nákup MBS v objeme 1 120 mld. $ na sekundárnom trhu a nákup štátnych dlhopisov ( U.S.Treasury) v hodnote 300 mld. $. Nakúpený dlh zoštátnených agentúr (Freddie Mac a Fannie Mae) tvoril viac ako 160 mld. $. Veľkost bilancie v júni 2010 po prvom QE dosiahla 2 300 mld. $ z ktorých 1 120 mld. tvorili MBS a 780 mld. tvorili U.S.Treasury (štátne dlhopisy). To znamená, že tieto 2 nástroje tvorili 87% bilancie centrálnej banky. Zostatok tvoril dlh agentúr, ešte nesplatený zvyšok dlhodobých pôžičiek, či swapy likvidity.

QE II. (November 2010 - June 2011)
Po ukončení prvého QE sa ozdravil bankový sektor a obnovila dôvera na medzibankovom trhu, avšak ekonomické problémy zapríčinené hypotekárnou krízou pretrvávali. Nedostatočný agregátny dopyt a slabý ekonomický rast prinútili FED konať a tak Ben Bernanke prišiel s druhým kolom QE, ktoré malo priniesť so sebou naštartovanie ekonomiky. Od novembra 2010 do júna 2011 FED nakúpil viac ako 750 mld. $. Z úrovne 842 mld. $ držaných v dlhopisoch, sa dostal až na 1 617 mld. $. držaných v júni 2011. Dlhodobé dlhopisy tvorili 1 484 mld., z ktorých bolo 47% so splatnosťou 1-5 rokov, 40 % so splatnosťou 5-10 rokov a 13% so splatnosťou nad 10 rokov. FED v tej dobe držal MBS v objeme 908 mld. $. Celkový objem bilancie dosiahol 2 865 mld. z ktorých, U.S. Treasury tvorili 56% a MBS 31% teda celkovo 87% bilancie.


Operácia Twist (September 2011 - December 2012)

Po ukončení QEII, v septembri 2011 pristúpil FED k operácii s názvom Twist. Táto operácia pozostávala z dvoch krokov. Za prvé sa predali krátkodobé dlhopisy so splatnosťou do jedného roka, respektíve sa neprikupovali žiadne nové na udržanie ich objemu v bilancii, a naopak sa prikupovali v takom istom objeme MBS. Druhý krok pozostával z toho, že sa zmenila štruktúra držaných dlhodobých dlhopisov (nad 1 rok). A to takým spôsobom, že sa znížil objem dlhopisov so splatnosťou 1-5 rokov v prospech dlhopisov so splatnosťou 5-10 rokov a viac ako 10 rokov. Pri operácií twist sa celková bilančná suma FEDu v zásade nezmenila, jej objem bol 2 907 mld. $

QE III+. (September 2012 – Súčasnosť)
Od septembra 2012 Fed pristúpil k tretiemu kolu QE, keďže ani po skončení druhého kola nebola ekonomická aktivita dostatočná a ekonomický rast bol nestabilný. FED sa rozhodol poskytnúť ďalšie stimuly a to nákupom MBS a rovnako aj štátnych dlhopisov (U.S.Treasury). Toto QEIII+ Bolo označené znamienkom „+“ z toho dôvodu, že nemalo presne stanovený dátum ukončenia nákupu týchto aktív (teda bolo neobmedzené). Od začiatku tretieho kola QE do 30. júna 2014 FED nakúpil ďalších 750 mld. $ v dlhopisoch a 820 mld. $ v MBS. K 30. júnu bilancia FEDu vyzerala nasledovne: 2 397 bln $ v dlhopisoch z toho 39% so splatnosťou 1-5 rokov, 34% so splatnosťou 5-10 rokov a 27% so splatnosťou nad 10 rokov. 1 663 mld. v MBS z toho 99,8% so splatnosťou nad 10 rokov. Celkový objem bilancie bol 4 368 mld. $, z ktorých 55% tvorili nakúpené U.S. Treasury a 38% MBS, teda tieto dve položky tvorili celkovo 92% bilancie FEDu. Prebiehajúce QE by sa prostredníctvom taperingu (znižovanie objemu nakupovaných aktív každý mesiac) malo dostať na 0 mld. v októbri 2014 a to by znamenalo koniec QEIII+.

--image1--Dátum vytvorenia: 28.07.14 17:03

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.