Európska centrálna banka (ECB)

Počet čítaní: 2066
Vytlač do PDF


Integračné procesy, ktoré prebehli v Európe v 20. storočí a dosiahli určitú úroveň v podobe Európskej únie, mali pred sebou ďalší krok a tým bol vznik menovej únie - Eurozóny.  Od 1. Januára 1999 vznikla jednotná menová únia, ktorú musela zastrešiť nezávislá inštitúcia a tou sa stala Európska Centrálna Banka – ECB. Jej sídlo je vo Frankfurt nad Mohanom a stala sa najvyššou monetárnou autoritou v Európe. Jej primárnou úlohou, je zabezpečenie cenovej stability v eurozóne a funguje na základných princípoch nezávislosti, transparentnosti a zodpovednosti.

Ciele ECB: Inflácia 2%, cenová a menová stabilita, stabilita finančného sektora.

 

Eurozóna

Medzi riadiace orgány ECB zaraďujeme Radu guvernérov, ktorá je hlavným riadiacim orgánom ECB. Skladá sa zo šiestich členov Výkonnej rady a guvernérov všetkých 18 národných centrálnych bánk eurozóny. Rozhoduje o smerovaní monetárnej politiky eurozóny a prerozdelenie moci v Rade guvernérov sa realizuje prostredníctvom rotačného princípu jej členov. Stretáva sa 2 krát do mesiaca.

Výkonnú radu tvorí šesť členov – prezident ECB, viceprezident, a štyria ďalší členovia, ktorých vymenúva Európska rada. Táto Výkonná rada pripravuje podklady pre rokovania Rady guvernérov a vykonáva rozhodnutia schválené na zasadnutí Rady guvernérov, plus zabezpečuje bežný chod ECB

Posledným orgánom je Generálna rada zložená z prezidenta a viceprezidenta ECB, guvernérov centrálnych bánk nie len eurozóny, ale celej EÚ. Generálna rada sa dá považovať za prechodný orgán,  cez ktorý prechádzajú úlohy z ECB do jednotlivých NCB (národných centrálnych bánk) a tie ich následne vykonávajú vo svojej krajine.  Samozrejme si treba uvedomiť, že je obrovský rozdiel medzi uplatňovaním menovej politiky v krajinách používajúcich euro a v krajinách mimo eurozóny. Krajiny nepoužívajúce euro, primárne riadia ich Centrálne banky a tvoria ich monetárnu politiku. Majú omnoho väčšiu suverenitu a dosah na ovplyvňovanie domácej meny a tým aj cenovej hladiny. Na opačnej strane krajiny eurozóny cez svoje NCB iba prenášajú politiku prijatú Radou guvernérov a tak sa vzdávajú suverenity na úkor nadnárodnej meny, ktorá so sebou prináša výhody aj nevýhody.

 ECN štruktúra

Financovanie ECB je zabezpečené prostredníctvom vkladov jednotlivých členských štátov EÚ. Tieto vklady sú upisované ako základné imanie v ECB a musia byť splatené do určitého dátumu. Podiel upísaného základného imania jednotlivých krajín sa vypočítava na základe kľúča, ktorý v sebe zohľadňuje dva faktory. Prvým je počet obyvateľov danej krajiny a ich podiel na celkovom obyvateľstve EÚ a druhým faktorom je HDP vyprodukované danou krajinou.

V prípade nových členov uchádzajúcich sa o vstup do spoločnej menovej únie, narazíme na pojem konvergenčné kritériá. Tieto kritéria musí krajina, ktorá je členom EÚ, splniť na to aby mohla prijať euro. Sú z oblasti cenovej stability, rozpočtovej oblasti, výmenných kurzov a dlhodobých úrokových mier.

--image2--Dátum vytvorenia: 28.07.14 16:32

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.