ECB a jej operácie

Počet čítaní: 5195
Vytlač do PDF


Kľúčovým cieľom centrálnej banky je udržiavať cenovú stabilitu. Tento cieľ sa odzrkadľuje v podobe úrovne medziročnej inflácie tesne pod 2% hranicou. Na jeho splnenie ECB používa nasledovné nástroje.

ECB operácie

Operácie na voľnom trhu –  Sa skladajú zo štyroch operácií, aj keď často krát sú medzi ne zaraďované aj automatické operácie, či devízové intervencie a to pre svoj charakter. Všetky tieto operácie zohrávajú  dôležitú úlohu pri riadení úrokových sadzieb, riadení likvidity a signalizácií zámerov menovej politiky. Medzi tieto operácie zaraďujeme MRO, LTRO, dolaďovacie operácie a štrukturálne operácie.

  • MRO – hlavné refinančné operácie, ktoré  ECB používa pravidelne pre dodanie likvidity NCB (národným centrálnym bankám) so splatnosťou z pravidla 1 týždeň a sú realizované formou štandardného tendra. Takáto operácia v sebe zahŕňa výnos pre centrálnu banku v podobe úrokovej sadzby, za ktorú tieto prostriedky poskytla. A aby sa centrálna banka chránila pred rizikami sú tieto operácie realizované formou repo – obchodu. (NCB prepíše CP na účet CB v hodnote poskytnutej likvidity a pri splatení tejto likvidity sa CP z účtu CB prepíšu naspäť na účet NCB. Cenné papiere tak slúžia ako zábezpeka – kolaterál.)
  • LTRO je skratkou pre termín Long Term Refinancing Operations. Jedná sa o operácie ECB, ktorými sa centrálna banka snaží o dodávanie dlhodobej likvidity pre komerčné banky Eurozóny prostredníctvom jednotlivých NCB. Tieto operácie sú rovnako realizované formou Repo – obchodu a centrálna banka prináša potrebnú likviditu za presne stanovených podmienok a na presne stanovený čas. LTRO majú rôznu dĺžku splatnosti, avšak najbežnejšie sú mesačné a trojmesačné operácie, ktoré sú realizované v menších objemoch. Naopak 3 ročné, ktoré sa dajú považovať za neštandardný nástroj, lebo boli realizované v obrovskom objeme na zabezpečenie priechodnosti transmisného mechanizmu.
  • Dolaďovacie operácie sa využívajú na stiahnutie či dodanie krátkodobej likvidity, realizujú sa prostredníctvom rýchleho tendra a sú reakciou ECB na výkyvy v likvidite a ovplyvňujú aj krátkodobú úrokovú sadzbu, akou je napríklad Eonia. 
  • Štrukturálne operácie sú nástroj, ktorý nemení množstvo peňazí v obehu ale iba štruktúru bilancie, respektíve držaných cenných papierov. To znamená napríklad, že ECB transformuje portfólio nakúpených 1-5 ročných dlhopisov za portfólio 5-10 ročných dlhopisov v tej istej hodnote. Zmení sa štruktúra držaných aktív v bilancii, ale nie jej hodnota.  

 

Automatické operácie – sú jednodňové operácie, ktoré realizuje ECB s NCB. Tie si môžu uložiť prebytočnú likviditu v ECB (jednodňové sterilizačné operácie). Túto likviditu majú úročenú depozitnou úrokovou sadzbou, ktorá je nižšia ako sadzba na medzibankovom trhu. Je to spojené s tým, že na medzibankovom trhu je vyššie riziko ako u ECB. Na druhej strane si môžu od ECB likviditu aj požičať prostredníctvom týchto operácií, avšak táto likvidita je úročená vyššou úrokovou sadzbou ako na medzibankovom trhu (jednodňové refinančné operácie). Pokiaľ by medzibanková sadzba bola vyššia znamenalo by to obrovskú nedôveru bankových subjektov požičiavať si peňažné prostriedky medzi sebou a vznikal by problém s likviditou, aký sme videli v roku 2008. Tieto operácie sú využívané iba sporadicky, prevažná časť likvidity je realizovaná prostredníctvom repo- obchodov, prípadne na medzibankovom trhu.

Devízové intervencie -  sa realizujú najčastejšie prostredníctvom devízových swapov. To znamená, že centrálna banka, napríklad nakupuje domácu menu za presne stanovených podmienok na presne stanovený časový horizont s tým, že ak tento čas uplynie vykoná sa predaj tejto domácej meny, za takých podmienok, aké boli dohodnuté na začiatku v danom kontrakte, nie za trhovú cenu. Takéto intervencie ovplyvňujú výmenný kurz, avšak ECB ich nepoužíva príliš často na dodanie či stiahnutie likvidity, pretože deformujú trhové prostredie na forexe a tak sa radšej uchyľujú k slovným intervenciám, pokiaľ ide o korigovanie hodnoty eura. A naopak otázku likvidity riešia prostredníctvom operácií na voľnom trhu.

Povinné minimálne rezervy –  ECB stanovuje výšku finančných prostriedkov, ktoré musia NCB mať na účtoch v ECB v stanovený dátum. Tieto rezervy nie sú na účtoch držané celý čas, iba v dňoch kedy sa tieto rezervy „kontrolujú“. Preto môžeme aj pozorovať nárast eonie pred dňom splatnosti PMR, pretože banky si potrebujú požičať krátkodobú likviditu aby ju uložili do ECB a splnili podmienky PMR. A naopak banky s prebytočnou likviditou z toho profitujú a požadujú vyššie úroky ako inokedy. Ak ECB zvýši sadzbu PMR, odčerpáva tým likviditu z trhu (reštriktívna politika), naopak ak sadzbu znižuje uvoľňuje likviditu do trhu (expanzívna politika).

--image1--Dátum vytvorenia: 28.07.14 16:42

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.