ECB a jej bilancia

Počet čítaní: 1900
Vytlač do PDF


Štandardné nástroje ECB v priebehu vývoja bilancie nevykazovali vyššiu fluktuáciu, avšak k neštandardným nástrojom sa ECB musela uchyľovať v krízových situáciách a ich vplyv na bilanciu banky bol výrazný.

ECB bilancia

(graf je na týždennej báze v mil. €, zdroj: vlastné spracovanie TRIM Broker a.s. na základe dát z ECB)

LTRO – Long Term Refinancing Operations (dlhodobejšie refinančné operácie)

V januári 2007 objem z LTRO operácií tvoril v bilancií centrálnej banky 120 mld. €. čo bolo 10,4 % z celkovej bilancie ECB. Následne sa zhoršujúce podmienky na finančnom trhu nútili ECB viac intervenovať, následkom čoho ECB zvyšovala objem a rovnako aj podiel tohto nástroja vo svojej bilancií. V júli 2009 tento objem dosahoval úroveň 728 mld. € a tvoril 38,11% z celkovej bilancie ECB. Postupom času boli  LTRO priebežne splácané a ich objem klesol na úroveň 368 mld. € začiatkom decembra 2011 a tvoril skoro 15%. Táto úroveň sa však už neznižovala a 22. decembra 2011 prišlo k prvej veľkej tranži so splatnosťou 3 roky (1134 dní). Tento objem musia banky splatiť do 29.1.2015, čím ECB sterilizuje likviditu poskytnutú z tejto operácie. Rovnako to platí aj pri druhej tranži, ktorá bola zrealizovaná 1. marca 2012 so splatnosťou do 26.2.2015 (1092 dní). Táto likvidita je navracaná do ECB postupne v malých objemoch každý týždeň, avšak v plnom rozsahu musí byť splatená v stanovený deň splatnosti. Popri týchto dvoch veľkoobjemových a dlhodobých LTRO prebiehajú aj objemovo menšie LTRO s dobou splatnosti 30 či 90 dní. Podľa potreby však môžu byť aj ročné LTRO a ich objem sa nastavuje individuálne podľa aktuálnych potrieb trhových subjektov. (LTRO s 90 dňovou splatnosťou boli v objeme 10mld.€ ale aj v objeme 150mld. €). K júlu 2014 ostáva bankám splatiť zo všetkých LTRO ešte 453,28 mld €. To znamená že z dvoch veľkých tranží od marca 2012 banky už splatili viac ako 50% získanej likvidity. A tento zvyšný objem LTRO, ktorý ostáva bankám splatiť tvorí 21,7% bilancie ECB.

SMP – Securities Market Programme (program pre trhy s cennými papiermi)
Program pre trhy s cennými papiermi prostredníctvom ktorého realizuje nákupy súkromných a verejných cenných papierov (najmä štátnych dlhopisov) tých krajín eurozóny, ktoré majú problém s predajom svojich emisií (predajom svojich dlhopisov).Tento program bol spustený 14. mája 2010 a ukončený 1. septembra 2012. K 30. Júnu 2014 objem nesplatených dlhopisov tvoril 160,61 mld. € čo je 7,7 % percenta z bilancie ECB. Tieto cenné papiere rovnako ako pri programe CBPP a CBPP2 sú držané do splatnosti a ich objem sa  každodenne znižuje z dôvodu ich exspirácie.

CBPP – Covered bond purchase programme (program pre nákup krytých dlhopisov)
Tento program bol spustený 4. júna 2009 s cieľom nakúpiť  dlhopisy v objeme 60 mld. €., ktoré museli spĺňať tieto kritériá. Objem nakúpenej emisie bol z pravidla  približne 500 mil. € alebo viac, avšak v žiadnom prípade nie menej ako 100mil. €. Z pravidla boli nakupované dlhopisy s ratingom AA, alebo jeho ekvivalentom, ktorý bol získaný od hlavných ratingových agentúr (Fitch, Moody’s, S&P alebo DBRS). Avšak nakupované dlhopisy v žiadnom prípade nemohli mať nižší rating ako BBB-/Baa3. Ako zábezpeka týchto nakupovaných dlhopisov mohli slúžiť iba také cenné papiere, ktoré boli oprávnené na použitie ako zábezpeka pre operácie s úverovými inštitúciami Eurosystému. Program bol ukončený 30.júna 2010 s tým, že všetky nakúpené dlhopisy počas obdobia trvania programu sa držia až do splatnosti a v bilancií centrálnej banky sú vykazované ako „cenné papiere držané na účely menovej politiky“ (kde spadajú aj cenné papiere z programu SMP a rovnako aj z programu CBPP2). Dlhopisy nakúpené prostredníctvom tohto programu majú rôznu dobu splatnosti a v malých objemoch maturujú každý deň. K 30. júnu 2014 objem nezmaturovaných dlhopisov tvoril ešte 34,82 mld. €. To znamená že od spustenia tohto programu k 30.6.2014 zmaturovalo skoro 50% krytých dlhopisov v tomto programe.

CBPP2 - Covered bond purchase programe 2. (program pre nákup krytých dlhopisov 2)
Tento program bol spustený 3. Novembra 2011 s cieľom nakúpiť  dlhopisy v objeme 40 mld. €., ktoré museli spĺňať tieto kritériá. Objem nakúpenej emisie bol z pravidla  približne 300 mil. € alebo viac. Z pravidla boli nakupované dlhopisy s ratingom minimálne BBB-, alebo jeho ekvivalentom aspoň u jednej z hlavných ratingových agentúr (Fitch, Moody’s, S&P alebo DBRS). Museli mať maximálnu zostatkovú splatnosť do 10,5 roka. Ako zábezpeka týchto nakupovaných dlhopisov mohli slúžiť iba také cenné papiere, ktoré boli oprávnené na použitie ako zábezpeka pre operácie s úverovými inštitúciami Eurosystému. Program bol ukončený v októbri 2012 s tým, že všetky nakúpené dlhopisy počas obdobia trvania programu sa držia až do splatnosti a v bilancii centrálnej banky sú vykazované ako „cenné papiere držané na účely menovej politiky“ (kde spadajú aj cenné papiere z programu SMP a rovnako aj z programu CBPP). Dlhopisy nakúpené prostredníctvom tohto programu majú rôznu dobu splatnosti a v malých objemoch maturujú každý deň.  K 30. júnu 2014 objem nezmaturovaných dlhopisov tvoril ešte 14,088 mld. €. To znamená že od spustenia tohto programu k 30.6.2014 zmaturovalo skoro 65% krytých dlhopisov v tomto programe.

--image1--Dátum vytvorenia: 28.07.14 16:46

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.