Ciele a úlohy monetárnej politiky

Počet čítaní: 2589
Vytlač do PDF


Ciele a úlohy monetárnej politiky sú definované podľa mandátu, ktorý bol vytýčený jednotlivým centrálnym bankám pri ich vzniku. To znamená, že centrálna banka má stanovené oblasti, do ktorých môže zasahovať a čo je primárne jej úlohou.  Je najvyššou monetárnou autoritou v krajine, respektíve menovej únií a tvorcom monetárnej politiky. Základné princípy fungovania centrálnych bánk sú si dosť podobné, avšak rozsah pôsobnosti, ako aj pristupovanie k riešeniu problémov, je rôzny. Medzi najdôležitejšie svetové centrálne banky patria ECB, FED, BoE a BoJ. Tieto 4 centrálne banky zastrešujú ekonomiky, ktoré majú najväčší podiel na finančnom trhu. Medzi základné úlohy CB patrí:

 

  • definovanie a vykonávanie menovej politiky;
  • vykonávanie devízových operácií;
  • držanie a spravovanie povinných minimálnych rezerv a  plynulý chod platobného styku.

 

 

CB má monopol na tlačenie bankoviek a mincí. Vykonáva dohľad nad finančným trhom respektíve spolupracuje s orgánmi, ktoré tento dohľad vykonávajú. Realizuje štatistický zber údajov, prostredníctvom orgánov na to určených. Tento zber dát sa realizuje pre účely tvorby monetárnej politiky a sledovania základných ekonomických parametrov. CB rovnako reprezentuje záujmy krajiny v oblasti monetárnej politiky na medzinárodnej úrovni. V súčasnosti hlavným cieľom je udržanie cenovej stability v podobe operatívneho cieľa 2% medziročnej inflácie.

Jednoznačne najinovatívnejšou CB sveta je FED, ktorý pristupuje radikálnejšie k riešeniu vzniknutých problémov. Má najväčší vplyv na finančnom trhu, pretože americký dolár má najvyšší podiel v SDR (rezervný kôš mien). FED sleduje nie len infláciu v domácej ekonomike, ale aj zamestnanosť a tempo ekonomického rastu.

Čo sa týka ECB (Európska Centrálna Banka), táto banka je v porovnaní s inými mladá. Vnímaná spomedzi veľkej štvorky skôr ako konzervatívna . Jej riešenia na vzniknuté problémy sú často krát štrukturálneho charakteru a snažia sa vyhýbať radikálnym operáciám. Na druhej strane reakcia na vzniknuté problémy je často krát z dôvodu schvaľovacieho procesu pomalá (Schvaľovací  orgánom je rada guvernérov, zložená z guvernérov každej krajiny Eurozóny). ECB sleduje primárne iba inflačný cieľ a do ekonomiky sa nesnaží radikálnejšie zasahovať. To na jednej strane nedeformuje trhové prostredie, avšak na tej druhej spomaľuje ekonomickú obnovu, ktorá je v USA aj vďaka zásahom FEDu podstatne rýchlejšia.

BoJ (Bank of Japan) prevádzkuje uvoľnenú monetárnu politiku už od roku 2000 a dlhodobo bojuje s deflačnými tlakmi pomocou QE. Za každú cenu sa snaží dosiahnuť inflačný cieľ. V tomto smere je BoJ vnímaná ako radikálna, avšak trhové subjekty si na jej uvoľnenú politiku už zvykli a nevnímajú ju ako nezvyčajnú.

Britská BoE (Bank of England) zastrešuje ekonomiku s vysokým podielom inštitúcií, ktoré pôsobia na finančnom trhu. Ich riešenia vzniknutých problémov sú akousi zlatou strednou cestou medzi pomalou a štrukturálnou ECB a radikálnym FEDom.  Všetky tieto operácie centrálnych bánk si priblížime v ďalších kapitolách.

--image0--Dátum vytvorenia: 28.07.14 16:28

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.