BoJ a jej operácie

Počet čítaní: 1159
Vytlač do PDF


Operácie ktoré realizuje japonská centrálna banka by sa dali rozdeliť do nasledujúcich kategórií, ktoré nám ilustruje nasledujúca schéma.

BoJ - operácie


Operácie na voľnom trhu – rovnako ako pri iných CB sú operácie na voľnom trhu hlavným nástrojom cez ktorý realizuje svoju menovú politiku. V prípade japonska sú to:

  • Repo operácie v prípade Japonska zahŕňajú viacero programov, cez ktoré poskytuje CB likviditu komerčným bankám.  Ako pri každom repo obchode aj tu musia KB poskytnúť kolaterál (zábezpeku), ktorý je zoskupený v takzvaných „pooloch“. Likvidita získaná od CB je na presne stanovený čas a s presne stanovenými podmienkami, ktoré boli dohodnuté pri uzatvorení kontraktu. Kolaterál je posielaný do CB ako zábezpeka a je držaný na účtoch CB počas celej doby trvania repo obchodu. Takéto repo obchody sú realizované v japonských jenoch, alebo v zahraničných menách (devízové repo).  Podľa potrieb KB.
  • Nákup/predaj aktív – tento nástroj je spomedzi všetkých najzaujímavejší pretože zastrešuje  všetky nákupy štátnych dlhopisov (JGB,T-Bills), korporátnych dlhopisov, dlhopisov ETF fondov a J-REITs (Japonské realitné fondy). Tieto CP boli nakupované v programoch kvantitatívneho uvoľňovania a najväčší podiel v nich tvorili štátne dlhopisy. Taktiež sem spadá nákup CP so spätným odkupom. Takáto forma obchodu zahŕňa nákup/predaj CP a v stanovený čas spätnú transakciu (predaj/nákup). Do tejto kategórie operácií spadá aj predaj spomínaných aktív, avšak monetárna politika Japonska je už dlhodobo uvoľnená a tak sa dlhopisy prevažne držia do splatnosti a k predaju dochádza len vo výnimočných prípadoch a malých objemoch, keďže takéto operácie by odčerpávali likviditu z trhu.


Ostatné operácie – medzi tieto operácie spadajú základné „deposit facillity“ a „lending facillity“. Vkladové operácie sú štandardne realizované ako príjem vkladov CB od komerčných bánk, za ktoré  KB inkasujú zisky v podobe depozitnej sadzby, ktorú im platí centrálna banka. Naopak úverové operácie sú realizované ako ceznočné pôžičky, ktoré poskytuje CB v prípade potreby komerčným bankám. Takéto úvery majú presne stanovenú úrokovú sadzbu a sú zabezpečené kolaterálom. Tieto úverové operácie sú rozšírené o „support loan program“ podporný úverový program, ktorý je zacielený na určité segmenty trhu, cez ktoré by tieto pôžičky mali prispieť k podpore ekonomického rastu.

PMR – povinné minimálne rezervy sú nástroj, ktorým CB dokáže riadiť veľkosť monetárnej bázy a tým aj množstvo peňazí v obehu. Ak je percento požadovaných rezerv vyššie, BoJ tým pádom núti KB, aby držali viac hotovosti na účtoch v CB a stiahne tým likviditu z trhu. Naopak ak zníži úroveň požadovaných rezerv, časť peňazí sa tak bankám uvoľní na bežné operácie a dostanú sa do obehu. Avšak tieto PMR neostávajú na účtoch v CB po celú dobu, komerčné banky ich tam majú uložené iba po dobu kedy sa tieto rezervy „kontrolujú“.

--image1--Dátum vytvorenia: 29.07.14 14:16

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.