BoJ a jej bilancia

Počet čítaní: 1304
Vytlač do PDF


BoJ bilancia

Pri pohľade na bilanciu Japonskej centrálnej banky zistíme, že tá svoje QE realizuje už od roku 2000, dávno pred krízovým obdobím. V tej dobe sa veľkosť jej bilancie pohybovala okolo 800 – 900 bln. ¥. Pretrvávajúce problémy s deflačnými tlakmi však, aj napriek nulovým úrokovým sadzbám, dotlačili BoJ k neštandardnej reakcii v podobe kvantitatívneho uvoľňovania. Nákup aktív sa týkal primárne jedného inštrumentu a to štátnych dlhopisov. Tieto dlhopisy sa delili na krátkodobé, so splatnosťou do jedného roka nazývané „Treasury Bills/T-Bill“ a na dlhodobé, so splatnosťou viac ako jeden rok pod označením „Japanese Government Bonds/JGB“. Do začiatku roku 2006 BoJ nakúpila do svojej bilancie dlhopisy v hodnote viac ako 600 bln. ¥ a jej veľkosť bola už na úrovni 1 520 bln. ¥. V tej dobe T-Bills tvorili 54% a JGB 42% z celkovej bilancie. Tieto dve položky tak tvorili 96% bilancie celej BoJ. Od roku 2006 sa časť bilancie pretransformovala z krátkodobých T-Bills do poskytnutých úverov. A ďalšia časť týchto T- Bills sa z bilancie odstránila buď predajom, alebo držaním do exspirácie. Na konci roku 2008 mala bilancia objem 1 228 bln. ¥, z ktorých JGB tvorilo 34%, T-Bills 23%, úvery 21% a ostatné aktíva 22%. Odvtedy Japonská bilancia nezaznamenala väčší nárast aktív, až do roku 2009. V tomto období BoJ naštartovala ešte väčší rast nákupov štátnych dlhopisov a to najmä dlhodobých (JGB). Napriek zvýšenej snahe BoJ ju pretrvávajúce deflačné tlaky v roku 2012 donútili  k ešte väčšiemu nákupu týchto dlhopisov, s cieľom dosiahnuť požadovanú infláciu za každú cenu. V januári 2012 bola hodnota bilancie 1 369 bln. ¥.  50% tvorili JGB, 30% úvery, 10% T-Bills a 10% ostatné aktíva. Do mája 2014 narástla bilancia na 2 539 bln. ¥.  Na druhej strane BoJ zredukovala objem svojich pôžičiek, respektíve väčšia časť z nich sa splatila. K 31. máju 2014 bola štruktúra bilancie nasledovná: JGB tvorili 65%, T – Bills 19%, úvery 9% a ostatné aktíva 7%. Teda nakúpené štátne dlhopisy v tomto prípade tvorili 84% z celkovej bilančnej sumy aktív BoJ.

--image1--Dátum vytvorenia: 29.07.14 14:36

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.