BoE a jej operácie

Počet čítaní: 2235
Vytlač do PDF


Nasledujúca sekcia približuje operácie britskej centrálnej banky. Ich základné delenie je znázornené v nasledujúcej schéme.

BoE operácie

Medzi operácie na voľnom trhu zaraďujeme:

  • Automatické operácie. Takéto operácie majú dve formy a to buď ako úverové operácie (lending facillity), alebo ako vkladové operácie (deposit facillity). Úverové operácie sú poskytované subjektom, ktoré majú výkyvy  v likvidite, avšak za takéto prostriedky budú musieť samozrejme zaplatiť centrálnej banke požadovanú úrokovú sadzbu. Tieto operácie sú krátkodobé a v mnohých prípadoch iba ceznočné. Avšak takéto prostriedky sú pre komerčné banky drahšie v porovnaní s krátkodobými úvermi na medzibankovom trhu. Preto  sú využívané iba zriedkavo.  Celkovo tak veľký objem v bilancii BoE netvoria. Tieto úvery musia byť zabezpečené kolaterálom zo strany komerčnej banky a to len takým aktívom, ktoré je akceptovateľné podľa pravidiel CB.
  • ILTRO je termín pre Indexed long term refinancing operations (dlhodobejšie refinančné operácie). Jedná sa o operácie BoE, ktorými sa centrálna banka snaží o dodávanie dlhodobej likvidity, pre komerčné banky. Tieto operácie sú  realizované formou Repo – obchodu a centrálna banka prináša potrebnú likviditu za presne stanovených podmienok a za presne stanovený čas. LTRO majú rôznu dĺžku splatnosti, avšak najbežnejšie sú mesačné a trojmesačné operácie, ktoré sú realizované v menších objemoch. (KB prepíše CP na účet CB v hodnote poskytnutej likvidity a pri splatení tejto likvidity sa CP z účtu CB prepíšu naspäť na účet KB. Cenné papiere tak slúžia ako zábezpeka – kolaterál.) Tento nástroj bol vo veľkom objeme využívaný počas vypuknutia krízy na dlhodobé dodávanie potrebnej likvidity pre KB.
  • DWF je označenie pre pojem „discount windov facillity“. Centrálna banka cez tento program poskytuje likviditu komerčným bankám a to za presne stanovených podmienok. Je to dočasná výmena nelikvidných aktív komerčnej banky za likvidné aktíva CB. Pokiaľ má komerčná banka problém s likviditou a má nelikvidné aktíva, použije ich ako kolaterál (zábezpeku) pre centrálnu banku. Tá komerčnej banke za tento kolaterál poskytne úver v podobe vysoko likvidných aktív (hotovosť, alebo štátne cenné papiere „gilts“, ktoré sú na finančnom trhu obľúbené a dajú sa rýchlo pretransformovať na hotovosť). Takýto úver z pravidla trvá do 30 dní a dá sa kedykoľvek počas doby trvania vyrovnať. Avšak sú aj prípady, kedy sa takéto úvery prerolujú na dlhšie obdobie. V deň splatnosti úveru komerčná banka vracia naspäť CB požičané prostriedky, či už hotovosť alebo Gilts vrátane poplatku za poskytnutie tejto transakcie. Tento poplatok je tým vyšší, čím bol nekvalitnejší kolaterál, ktorým ručila KB na začiatku transakcie. Po splatení prostriedkov sa kolaterál vracia KB. Nástroj nie je až tak často využívaný, skôr slúži na vykrytie nečakaných výkyvov v likvidite KB, pokiaľ táto banka nenašla na trhu lacnejší spôsob prefinancovania.
  • CTRF je skratka pre „contingent term repo facillity“ – podmienený termínovaný repo obchod. Sú to štandardné repo operácie, ktoré nespadajú do kategórie ILTRO. Sú realizované formou tendra a komerčné banky zadávajú svoje ponuky úrokov, ktoré sú ochotné zaplatiť za danú likviditu. Všetci potom platia najnižšie akceptovanú úrokovú sadzbu centrálnej banky, táto forma sa nazýva holandská aukcia. Rovnako ako pri každom repo obchode, aj tu komerčné banky ručia kolaterálom, ktorý je prepísaný na účty CB počas celej doby trvania repo obchodu.


Program pre nákup aktív – má v bilancii BoE najväčšie zastúpenie. Tento program zastrešuje QE realizované britskou centrálnou bankou. Od vypuknutia krízy bolo realizovaných niekoľko kôl QE, v ktorých boli nakupované hlavne dva druhy aktív. A to štátne CP „gilts“ a korporátne dlhopisy rôznych spoločností. Väčší objem bol realizovaný v podobe štátnych dlhopisov.

PMR – povinné minimálne rezervy sú nástroj, ktorým CB dokáže riadiť veľkosť monetárnej bázy a tým aj množstvo peňazí v obehu. Ak je percento požadovaných rezerv vyššie, BoE tým pádom núti KB, aby držali viac hotovosti na účtoch v CB a stiahne tým likviditu z trhu. Naopak ak zníži úroveň požadovaných rezerv, časť peňazí sa tak bankám uvoľní na bežné operácie a dostanú sa tak do obehu. Tieto PMR však neostávajú na účtoch v CB po celú dobu, komerčné banky ich tam majú uložené iba po dobu kedy sa tieto rezervy „kontrolujú“.

--image1--Dátum vytvorenia: 28.07.14 17:10

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.