BoE a jej bilancia

Počet čítaní: 1408
Vytlač do PDF


BoE-bilancia

 

LTRR - (LTRO) – Long term rever repo. (dlhodobé repo. operácie)
K januáru 2007 bola bilancia centrálnej banky Veľkej Británie na úrovni 85 bln. £. Tento stav však netrval dlho keďže problémy vzniknuté v bankovom sektore v USA sa preliali aj do britskej ekonomiky. Problémy s likviditou mali aj britské banky a Bank of England ich riešil pomocou „krátkodobých trhových operácií“ (short-term market operations), ktoré nalievali potrebnú likviditu do bankového sektora. Tento nástroj riešil problém iba krátkodobo a preto BoE pristúpila k LTRR (LTRO) – Long term rever repo. (dlhodobé repo. operácie). Realizácia týchto operácií bola od októbra 2008 do marca 2009 a až do objemu 120 bln. £. Tieto LTRR sa postupne splácali a likvidita poskytnutá z týchto operácií sa postupom času úplne sterilizovala.

QE BoE (2009)
Kvantitatívne uvoľňovanie sa vo Veľkej Británii začalo v marci 2009 a trvalo do novembra 2009. BoE nakúpila aktíva v hodnote 200 bln.£. Týmito aktívami boli primárne štátne dlhopisy nazývané „Gilts“ a malú časť tvorili aj korporátne dlhopisy. Objem bilancie sa tak dostal až na úroveň 250 bln.£. Trhové podmienky však nútili BoE k ďalším kolám kvantitatívneho uvoľňovania. V októbri 2011 pristúpila BoE k druhému kolu nákupov v objeme 75bln. £. Tretie kolo bolo odklepnuté vo februári 2012 v objeme 50 bln.£. Štvrtá vlna QE sa realizovala od júla 2012, v rovnakom objeme ako tretie kolo 50 bln.£. Objem nakúpených dlhopisov tak spolu tvoril 375 bln.£ a tento objem BoE zatiaľ stále udržiava na rovnakej úrovni – súčasná bilancia sa reinvestuje (ak časť dlhopisov exspiruje, dokúpia sa nové v rovnakom objeme). Preto môžeme od roku 2013 pozorovať plochú bilanciu BoE. K 2. júlu 2014 tvorilo „other assets“ – ostatné aktíva 97% dlhopisov a 3% iných aktív. Tieto ostatné aktíva tvorili 95% z celkovej bilancie a 5% tvorili dlhopisy a ostatné CP získané trhovými operáciami. Štruktúra držaných dlhopisov bola 87% na strane štátnych „Gilts“ a 13% na strane korporátnych dlhopisov.

--image1--Dátum vytvorenia: 28.07.14 17:14

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.