Bank of Japan (BoJ).

Počet čítaní: 1258
Vytlač do PDF


Bank of Japan je japonskou centrálnou bankou, ktorá bola založená v roku 1882. BoJ je zodpovedná za vydávanie a zaobchádzanie s národnou menou a so štátnymi cennými papiermi, za implementáciu menovej politiky, za udržiavanie stability japonského finančného systému a za poskytovanie zúčtovacích a clearingových služieb. BoJ, rovnako ako aj ostatné centrálne banky,  zhromažďuje ekonomické dáta, ktoré následne používa na ekonomický výskum a analýzy.

Ciele BoJ: inflácia 2%, cenová a menová stabilita, stabilita finančného sektora.

Najvyšším orgánom BoJ je Rada pre monetárnu politiku (Policy Board). Táto rada sa skladá z 9 členov, z ktorých je jeden Guvernér BoJ, dvaja zástupcovia guvernéra a 6 ďalších členov Rady pre monetárnu politiku. So zástupcami guvernéra úzko spolupracuje 6 výkonných riaditeľov, ktorí sú spoločne zodpovední za bežný chod BoJ a realizujú operatívne činnosti v rámci banky.

Rada centrálnej banky Japonska sa stretáva každý mesiac na dvojdňovom zasadaní na prediskutovanie ekonomického vývoja a prehodnotenia svojej monetárnej politiky. Vyvrcholením stretnutia je oznámenie o zmene, alebo ponechaní úrokových sadzieb. Tak ako iné centrálne banky, aj BoJ stojí pred úlohou udržovania cenovej stability a zabezpečovania vhodných podmienok pre ekonomický rast a zamestnanosť. Rozhodnutie o sadzbách má spolu s vyhlásením monetárneho výhľadu krajiny kľúčový význam pre ďalšie smerovanie ekonomiky. Rada zverejňuje súhrn zo svojho zasadania ohľadom rozhodnutia o úrokových sadzbách. Tento zápis je zverejnený pod názvom „BoJ minutes“ a ponúka detailný pohľad do rozhodovacieho procesu BoJ. Trh sa sústredí na kľúčové body diskutované počas zasadania, ktoré by mohli naznačiť ďalší vývoj monetárnej politiky.

--image0--Dátum vytvorenia: 28.07.14 17:36

Hodnotenie
Hodnotenie:
0 (0)
Kľúčové slová:

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, s.r.o. (IČO: 35 867 302, Jarošova 1, Bratislava, Slovenská republika), ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie a investovanie na finančnom trhu je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát. Spoločnosť vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, ktorá sa týka výhradne len prevoditeľných cenných papierov, dlhopisov a prevoditeľných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.